عنوان: رابطه میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد

پیام: صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۸۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم الف.الف. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. از دادنامه شماره ۶۰۰۸۲۲ مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۲ شعبه محترم ششم دادگاه عمومی خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای د.س. به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم به اذن ازدواج صادر گردیده است وارد است صرف نظر در حین صدور حکم دادگاه علی التکلیف وظیفه دارد نوبت و نوع ازدواج را مشخص نماید که در مانحن فیه به آن توجه و التفاوت نشده است دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و اینکه هم در لایحه تجدید نظر خواهی و هم در مرحله بدوی زوجه اظهار نموده که حاضر به تمکین از زوج بوده و مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده ۱۷ است تجدید نظر خواه در رابطه با وضعیت مالی زوج دادنامه مربوط به درخواست اعسار زوج در مورد پرداخت مهریه را ارائه که حاکی از عدم تمکن مالی زوج در اداره ۲ خانواده مستقل است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه بنا به عدم احراز شرایط مساعد مالی زوج حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ عظیمی