عنوان: رابطه نفقه و تمکین

پیام: تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست.


مستندات: مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.س. فرزند ص. با وکالت م.ع. به طرفیت خوانده خانم ف.م. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به شرح دادخواست تقدیمی نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطالعه اظهارات خواهان و مدافعات خوانده و اینکه وکیل خواهان با ارائه تصویر قرارداد اجاره مدعی شده است موکل وی در ملک پدری اش یک واحد ۳۰ متری اجاره کرده و این در حالیست که پس از انجام تحقیق توسط دادورز شعبه زوج در اظهارات متناقض مدعی شده در شهرک اندیشه مبادرت به اجاره مسکن نموده ولی دلایل آن را نیز ارائه ننموده است، لذا با توجه به اینکه شرط تمکین زوجه از شوهرش منوط به تهیه مسکن متناسب می باشد و زوج مسکن تهیه ننموده است لذا دعوی وی ثابت تشخیص داده نشده مستندا به مواد ۱۱۰۷ و مفهوم ۱۱۰۸ از قانون مدنی حکم به رد دعوی تقدیمی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران ـ مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان م.ع. و ح.الف. به طرفیت خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ فراهم نشدن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج حکم به رد دعوی وی به خواسته تمکین صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین اعتراض وارد است و رأی دادگاه مغایر با قانون و موازین شرعی است زیرا ادامه علقه زوجیت دایم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می کند که زوجه در منزل شوهرش زندگی کند و اثر حکم تمکین نسبت به آتیه است و تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست و از طرفی زوج با ارائه اجاره نامه مورخ ۹/۱۲/۹۱ مدعی است مسکن متناسب با شئون زوجه را فراهم کرده است و آماده شدن مسکن متناسب و اثاث البیت متعارف هم زمان با اجرای حکم تمکین برای الزام زوجه به تمکین کفایت می کند، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین از شوهرش صادر می گردد و اجرای حکم را منوط به فراهم شدن مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می نماید که لازم است همزمان با اجرای حکم توسط مجری حکم تأیید و صورت جلسه گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب