عنوان: رجوع از اذن در حضانت

پیام: اذن مادر مبنی بر نگهداری طفل توسط پدر قابل رجوع است


مستندات: مواد 98 و 1169 قانون مدنی – ماده 12 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201828
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست س.الف. برابر ع.ح. با وکالت الف.الف. به خواسته صدور حکم به تعیین حضانت فرزند مشترک سه ساله بنام س. برای خواهان و استرداد وی ؛ چکیده سخن خواهان این است که برابر سن رسمی ازدواج و شناسنامه طفل یادشده، همسر شرعی و قانونی خوانده بوده که ثمره آن فرزند مشترک بنام س. است که خوانده وی را نزد خود نگه داشته و از استرداد خودداری می نماید. پاسخ وکیل خوانده این است که شخص خواهان، طفل را تحویل همسرش داده و پذیرفته که نزد پدرش باشد و خواسته یادشده برخلاف توافق آن ها می باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد و اینکه با فرض درستی سخن وکیل خوانده، این توافق تنها اذن خواهان بر نگهداری طفل از سوی خوانده بوده و اذن برگشت پذیر می باشد ازاین رو برگرفته از مفاد ماده 98 قانون مدنی و ماده 1169 همان قانون و ماده 12 قانون حمایت خانواده حکم به تعیین خواهان برای حضانت از طفل یادشده و محکومیت خوانده به استرداد وی به خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه عمومی رودهن ـ نبوی

مطلب مرتبط :  تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. با وکالت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 9209972214100808 مورخ 5/9/92 شعبه محترم اول دادگاه بخش رودهن که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم س.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام س. متولد 20/5/90 در پرونده کلاسه 9209982214100713 حکم به حضانت و استرداد طفل تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ٌعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ ارژنگی ـ موسوی