عنوان: رد ابطال شناسنامه بوسیله استشهادیه

پیام: سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.


مستندات: ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ن.ح. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند سجلی شماره ۵۷۴۰ و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۱۷/۷/۱۳۶۳ می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که پدر و مادرش قبل از تولد وی صاحب فرزند دختر شده اند که در دوران کودکی فوت نموده است و پدر و مادرش شناسنامه خواهر متوفایش را برای وی می گذاشته اند و خواهان در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۳ به دنیا آمده است و بدین شرح خواستار صدور حکم شده است و اشتشهادیه های جهت اثبات خود به دادگاه تقدیم نموده است، با توجه به اینکه استشهادیه تقدیمی از ناحیه خواهان حکایت از صحت اظهارات وی دارد و خوانده دعوی نیز دلیل و مدرک مثبته ای که رد خواسته خواهان را ایجاب نماید، ارائه ننموده است، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ و ۵ قانون ثبت احوال حکم بر ابطال سند سجلی شماره سریال ۳۵۱۱۶۲ الف – ۱۸ و صدور شناسنامه جدید با نام و مشخصات خواهان و تاریخ تولد ۱۷/۷/۱۳۶۳ صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت خانم ن.ح. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۹/۹۱ صادر از شعبه محترم ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال سند سجلی شماره ۵۷۴۰ و الزام اداره تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۷/۷/۶۳ برای تجدیدنظرخوانده صادر گردید. با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه حکم به ابطال سند سجلی بدون هرگونه تحقیق و بررسی دلایل استنادی طرفین در مرحله بدوی صادر شده با عنایت به اینکه ادعای تعلق شناسنامه موضوع دعوی به خواهر تجدیدنظرخوانده و فوت خواهر وی ملازمه با تعرفه دلایل مثبت این ادعا مشتمل به ولادت خواهر در تاریخ مندرج در شناسنامه و نیز گواهی فوت وی دارد که هیچ یک از این دلایل ابراز نشده است وانگهی تجدیدنظرخوانده به طور مستمر از این سند سجلی در مواقع و موقعیت های مختلف استفاده نموده که این امر قرینه ای بر تعلق سند سجلی به وی دارد از سویی سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان درخواست ابطال آن و منتفی نمودن آثار قانونی مترتب بر آنرا نمود؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه دانسته به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف مراتب مذکور و موازین قانونی اصدار یافته نقض و حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
صیدی – موسوی