عنوان: رد تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت ازدواج

پیام: هدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.


مستندات: ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۱۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.گ. به طرفیت همسرش خانم م.م. به خواسته الزام خوانده به استرداد عین ۱۶/۸۰ گرم طلا یا معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان مدعی است به استناد ۹ فقره فاکتور پیوست دادخواست به شماره های …، طلاهای مندرج در فاکتورها را به خوانده به عنوان همسرش هدیه داده است و حال درخواست استرداد آنها را می نماید. خوانده نیز مدعی است خواهان شخصاً هدیه ای نداده است و طلاهای پنج فقره فاکتور به شماره های … مورد قبول نیست و از سوی خواهان تحویل نگردیده است و طلاهای بقیه فاکتورها را نیز به خواهان مسترد نموده است و در حال حاضر نزد وی نیست. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مجموع اظهارات طرفین و رونوشت مصدق سه فقره فاکتور شماره … که دلالت بر هدیه و هبه نمودن طلاهای آن از سوی خواهان به خوانده دارد و با التفات به اینکه خوانده به موجب صورت جلسات دادرسی تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و ۶/۹/۱۳۹۱ در دادگاه، دریافت طلاهای مندرج در سه فقره فاکتورهای موصوف را قبول دارد، ولی مدعی تحویل آن به خوانده شده است، اما دلیلی بر استرداد آنها به خواهان به دادگاه ارائه نداده است؛ و نظر به اینکه به نظر دادگاه طلاهای مذکور هبه غیرمعوض بوده و قابل رجوع از سوی خواهان می باشد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد عین طلاهای موضوع سه فقره فاکتور اخیرالذکر، در صورت تعذر مثل آن، قیمت آن به نرخ روز، بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. در خصوص دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به باقیمانده فاکتورها، با توجه به اظهارات شهود خواهان و مجموع اظهارات طرفین، طلاهای نسبت به مازاد مورد حکم را خواهان هدیه نداده است، بلکه اقوام وی به خوانده هدیه نموده اند که قابل استرداد از ناحیه خواهان نمی باشد؛ همچنین طلای مندرج در فاکتور شماره … حسب اظهار خواهان به شرح جلسه دادرسی تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱ بابت مراسم خواستگاری و بله برون قبل از عقد بوده است که به استناد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی فقط در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد، بنابراین دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. با اعلام وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۶/۹/۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد بر محکومیت متضمن مطالبه باقیمانده فاکتورها منجر به صدور حکم به رد دعوی گردیده، وارد و موجه نمی باشد. موضوع فاکتور دارای شماره … مربوط به یک حلقه انگشتر خریداری شده در مرحله قبل از عقد و به عبارتی هدیه دوره نامزدی بوده و زوجین پس از طی مرحله نامزدی، مبادرت به انعقاد عقد کرده اند و موضوع ۵ فقره فاکتورهای دارای شماره های … صرف نظر از اینکه فاکتورها به نام تجدیدنظرخواه می باشد، طلاجات داده شده توسط غیر از تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده داده شده اند، بنا به مراتب رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و هر آنچه را که تجدیدنظرخواه مجاز به استرداد از طریق مقررات ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی بوده، مورد حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده واقع شده است تجدیدنظرخواهی نامبرده را در حدی نمی داند که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید و با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد