عنوان: رد قابلیت استرداد هدایای داده شده به زوجه توسط زوج در زمان زندگی مشترک

پیام: هدایای داده شده توسط زوج به زوجه تا زمانی که زوجیت دوام دارد قابل استرداد نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای پ.ح. و خانم ف.م. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته استرداد عین طلاجات طبق فاکتورهای پیوستی با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان ها با ارائه ۵ برگ فاکتور خرید طلا اعلام داشته اند که خواهان ردیف اول همسر قانونی خوانده بوده و موقع ازدواج جواهراتی از سوی ایشان و مادرش به خوانده داده شده و با توجه به حدوث اختلاف و اینکه جواهرات در نزد خوانده امانت بوده تقاضای مطالبه آن به استناد شهادت شهود و سی دی فیلم عروسی و فاکتورها را دارد و خوانده با حضور در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه ای اعلام داشته که خواهان ها جزء یک دست سرویس طلا ویک حلقه انگشتر که مربوط به جواهری گل طلا می باشد به ایشان نداده اند و فاکتورها مربوط به قبل عقد ازدواج و آشنایی آنها می باشد و سرویس و انگشتر طلا نیز در غیاب ایشان از منزل مشترک توسط خواهان (همسرش) به همراه جهیزیه به شهرستان ارومیه منتقل شده و به آن دسترسی ندارد و شهود نیز دارد و سپس دادگاه از شاهدان تعرفه شده طرفین بازجویی به عمل آورد و شاهدان تعرفه شده خاله های خواهان ردیف اول و خواهر خواهان ردیف دوم بودند که اظهارات آنها جهت مزید اطلاع اخذ شده است و اظهارات شهود خوانده که از همسایگان و دوستان ایشان بودند با اتیان سوگند به لفظ جل جلاله اخذ شده که اظهارات خوانده را تأیید نموده اند و سی دی ها نیز توسط خانم منشی دادگاه بازبینی شده و اعلام شده که یک سرویس طلای سفید که شامل گردنبند و گوشواره و دستبند بوده توسط مادر داماد (خواهان ردیف دوم) به خوانده داده شده است و در سی دی دیگر نیز یک حلقه ازدواج توسط داماد به خوانده داده شده و چند عدد سکه که مشخص نشده تمام یا نیم یا ربع بوده به خوانده داده شده است نظر به مراتب فوق در خصوص دعوی خواهان ها نسبت به سرویس طلا و یک حلقه ازدواج، نظر به اینکه جواهراتی که زوج به زوجه می دهد زوجه اجازه استفاده ازآن را دارد و در ید ایشان امانت می باشد و همسر به لحاظ رابطه زناشویی به ایشان داده و با حدوث اختلاف حق استرداد آن را دارد وخوانده دلیل کافی بر رد آن ارائه ننموده است لذا دادگاه مستنداً به مواد ۶۳۵ و ۶۴۴ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به استرداد آنها (به موجب کپی دو فقره فاکتورهای مربوط در پرونده از جواهری گل طلا (هر یک به وزن ۱۴/۴۵ گرم و ۱۴/۵ گرم) با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد به لحاظ فقد ادله اثباتی مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران – مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. نسبت به دادنامه ۱۰۰۳۶۶ مورخ ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام به استرداد طلاجات موضوع دو فقره فاکتور به شرح مقید در دادنامه با خسارات دادرسی به طرفیت آقای پ.ح. و خانم ف.م. تقدیم گردیده است که با توجه به دادخواست تقدیم شده و نظر به اینکه با استنباط از ماده ۱۰۳۷ از قانون مدنی می توان اعلام کرده هدایای تحویل شده از سوی زوجین به همدیگر در صورت بهم خوردن عقد ازدواج و جدائی از همدیگر قابل مطالبه است و مادامی که زوجیت فی مابین زوجین دوام و قوام دارد مطالبه این هدایا قابلیت استماع ندارد و در مانحن فیه دلیلی که حاکی از قطع روابط زوجین و طلاق باشد از سوی زوج ارائه نگردیده است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مارالذکر را به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده۲ قانون مذکورالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
 سعادت زاده – جوادی