تاریخ نظریه : 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3329
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

گرچه زندگی زوجین زیر سقف واحد می­تواند قرینه­ ای به پرداخت نفقه از سوی زوج باشد، اما دادگاه باید سایر شرایط، مانند مسالمت آمیز بودن یا نبودن زندگی مشترک و وضعیت مالی زوج را نیز مدنظر قرار دهد و بر اساس مجموع قرائن و ادله موجود در پرونده، حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید.

مطلب مرتبط :  وصف کیفری عدم پرداخت نفقه به زوجه ی دائم اختصاص دارد