عنوان: زندگی مشترک اماره بر پرداخت نفقه

پیام: زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر پرداخت نفقه.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101245
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ط.ف. به طرفیت آقای س.ب. به خواسته نفقه با توجه به اقرار صریح خواهان مبنی بر اینکه تا20/2/92با خوانده دریک منزل زندگی می کرده اند در تاریخ 20/2/92به قصد بیمارستان منزل را ترک کرد و در تاریخ 26/2/92بازگشته و چون همسرش خانه نبوده به منزل مادرش رفته است لذا با توجه به اینکه زندگی مشترک زوجین دریک منزل اماره ای است بر پرداخت نفقه مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که در مانحن فیه خواهان نتوانسته چنین امری را ثابت نماید و به استناد مواد 1257و بند 1و4 م 1258قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران – کرمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ف. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه شماره 283مورخ 12/3/92 اصداری از شعبه 275 دادگاه حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن در مورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه به لحاظ زندگی مشترک در زیر یک سقف حکم بر بی حقی وی صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی

مطلب مرتبط :  تأثیر سکونت زوجه در منزل مشترک بر تحقق بزه ترک انفاق