مستند به قانون هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار ‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد. اما اگر مقصود شما از سازش پرداخت كليه مطالبات استحقاقي طلبكار باشد برادر شما مي تواند با ارايه مدارك مثبته به مرجع قضايي مربوط مراجعه نمايد.

مطلب مرتبط :  اماره ی فراش چیست؟