عنوان: سهم‌الارث زوجه در صورت فوت زوج قبل از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی

پیام: چنانچه فوت مورث قبل از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی باشد، تقسیم ماترکی که بر اساس موازین قانون سابق صورت گرفته است صحیح است.


مستندات: قانون ۹۴۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ز.ب. به طرفیت ۱- م. ۲- ص.۳- م.۴- ن. همگی ص. به خواسته ابطال سند مالکیت شماره ۰۷۵۲۹۱۹ الف۸۷ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی. بدین توضیح که خواهان عنوان نمودند همسر مورث طرفین بوده که پس از فوت مورثشان ملک مسکونی به پلاک ثبتی ۴/۲۸۲۷ در بخش هفت تهران به عنوان ماترک باقیمانده است که با توجه به اصلاحیه ماده ۹۴۶ قانون مدنی، رعایت حقوق وی از ماترک نشده و خواندگان اقدام به أخذ سند نسبت به سهم خود و خواهان (ثمنیه اعیانی) نمودند، که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و محتویات پرونده استنادی ثبتی مربوطه و اینکه با اصلاح قانون مدنی در ماده مربوطه و به این علت که فوت مورث طرفین قبل از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی بوده و اینکه حقوق خواهان بر مبنای ماده مذکور قبل از اصلاح تعیین می شود و نحوه انتقال سهم خواهان به خواندگان و صدور سند برای آنان در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک بوده و بر مبنای مقررات مربوطه صادر شده است و هیچ گونه تخلفی نیز صورت نگرفته است. لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود؛ حکم صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. به وکالت ازخانم ز.ب. به طرفیت آقای م. و بانوان م. و ص. و ن. .همگی ص. از دادنامه شماره ۰۰۳۱ ـ ۲۸/۱/۹۱ شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص خواسته دائر به ابطال سند شماره الف ۸۷ ـ ۰۷۵۲۹۱۹ حکم بطلان دعوی صادر شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت