تاریخ نظریه : 1396/05/15
شماره نظریه: 7/96/1094


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی‌گردد.

مطلب مرتبط :  تکلیف دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه