عنوان: سکوت در مورد ازدواج قبلی

پیام: اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.


مستندات: ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9109970223401162
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/02
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه 27/2/90 متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 647 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.
رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 0003 مورخ 5/1/91 ناظر به دادنامه شماره 001154 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 سلیمی ـ کمالی
مطلب مرتبط :  عدم تأثیر علقه زوجیت بر مزاحمت تلفنی