عنوان: سکوت در مورد ازدواج قبلی

پیام: اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.


مستندات: ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۶۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۰۲
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت ۵ سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه ۲۷/۲/۹۰ متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۳ مورخ ۵/۱/۹۱ ناظر به دادنامه شماره ۰۰۱۱۵۴ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 سلیمی ـ کمالی