عنوان: شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

پیام: در عرف خانواده ها علی الاصول اقدامات زوجه با قصد تبرع انجام می شود. در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوجه باید تبرعی نبودن انجام کارها و نیز دستور زوج را اثبات نماید.


مستندات: تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ف.م. به طرفیت همسرش آقای الف.ع. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست؛ زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد، درحالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، اساساً زن تبرعاً امورخانه داری از قبیل شوهرداری و نگه داری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده و گرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است. بنا به مراتب فوق، دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، حکم به رد ادعای وی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کلیوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. فرزند م. به طرفیت الف.ع. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره۱۰۵۹ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱شعبه محترم ۲۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۲۶، مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه اجرت المثل وارد نمی باشد؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است، و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد، ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی ـ روحانی