شرايط اساسي صحّت نکاح در حقوق ايران از اين قرار است:

1ـ اختلاف جنس.

2ـ بلوغ. (ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال بعلت عدم رعايت نظم عمومي بايد باطل باشد ولي در قانون مدني ايران چنين صراحتي وجود ندارد و چون اين موضوع ريشه مذهبي دارد ممکن است آنرا باطل ندانست. حداقل سن بلوغ يا سن نکاح در هر کشوري به تناسب آب و هوا و خصوصيات طبيعي و مختصات مردم متفاوت است. سن بلوغ در آلمان براي مرد 21 سال و براي زن 16 سال در نظر گرفته‌اند (مادة 1303 ق.م آلمان) در سوئيس سن بلوغ در مرد 20 و در زن 18 سال است (مادة 96 ق.م سوئيس).)

3ـ قصد و رضا.

4ـ نداشتن شوهر در مورد زن.

5ـ عدم استيفاي عدد. (منظور ازدواج دائم با بیش از 4 زن توسط مرد است.)

6ـ نداشتن قرابت نسبي وسببي و رضاعي تا حدود مذکور در قانون.

7ـ درعده نبودن زن.

8 ـ مطلقه به سه و نه طلاقه نبودن زن.

9ـ در حال احرام نبودن.

10ـ عدم وقوع لعان.

شرايط بالا از جمله شرايطي است که عدم رعايت آن موجب بطلان نکاح خواهد بود ولي قانون‌گذار ايران در بعضي از موارد که زن يا مرد يا هر دو نسبت به شرايط و موانع نکاح جاهل بوده باشند قائل به ارفاق گرديده، پاره‌اي از احکام از جمله نسب را بر اينگونه نکاح مترتب دانسته است(ماده 1166 قانون مدني ايران)

«برگفته از کتاب حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی»

مطلب مرتبط :  آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟