تاریخ نظریه : 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/2906

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- آنچه كه در ماده 3 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مورد شرايط شخص قاضي دادگاه خانواده بيان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضايي است، مربوط به زماني مي‌باشد كه دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون ياد شده تشكيل شود؛ ولي تا زماني كه دادگاههاي خانواده موضوع ماده قانوني اخيرالذكر تشكيل نگرديده است، براي قضات دادگاههاي فعلي كه كماكان به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌نمايند، وجود شروط مذكور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامي نيست./سا

مطلب مرتبط :  اسقاط حق تجدیدنظرخواهی