عنوان: شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای الف.د. به طرفیت آقای و.ح. فرزند م. با وکالت به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه فرزند مشترک به نام ح.م. از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت آتیه و نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده ازجمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۹۹۵۳ صادره از دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی اراک وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته در انجام کارهای خانه داری به دستور زوج به قصد عدم تبرع بوده به نظر دادگاه نیز اصل بر عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است از سوی خوانده دعوی نیز دلیلی که خلاف اصل مزبور را اثبات برساند به دادگاه ارائه و ابراز نگردیده و دادگاه در خصوص تعیین میزان اجرت المثل و نفقه معوقه زوجه و نفقه فرزند مشترک موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس منتخب به شرح نظریه کتبی میزان اجرت المثل خواهان را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸ ریال و نفقه فرزند مشترک را مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال و نفقه معوقه زوجه را از تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ برآورد و تعیین نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و اعتراض طرفین باقی مانده به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با احوال قضیه مغایرتی ندارد دعوی خواهان به نظر دادگاه به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸ ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک در حق زوجه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال بابت نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست و نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۰/۷/۹۱ طبق نظریه کارشناس و مبلغ ۲۱۰۲۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل که سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ فراهانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای و.ح. به طرفیت خانم ط.د. با وکالت آقای الف.د. از دادنامه شماره ۶۵۰ – ۱۴/۵/۹۲ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند و اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر گردیده است نظر به اینکه پرداخت اجرت المثل منوط به دستور زوج و با عدم قصد تبرع می باشد و در عرف جامعه ایرانی اصل بر تبرع می باشد و قانون نیز اصل را بر تبرع دانسته و از سوی زوجه دلیل بر عدم تبرع ابراز نشده و زوجه به شرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ این پرونده اظهار داشت درست است که من با قصد اجرت کار نکرده ام ولیکن اگر کار نمی کردم داد و بیداد می کرد بنا به مراتب دادگاه در این قسمت از دادنامه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه دعوی خواهان بدوی را در این خصوص (مطالبه اجرت المثل) غیر وارد دانسته و حکم به ردّ دعوی صادر می نماید و در سایر موارد رأی تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر و اعتراض موجهی که موجب نقض آن باشد ابراز نشده دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی