عنوان: شرط برائت از اتهام ترک انفاق با استناد به حکم الزام به تمکین

پیام: در ترک انفاق حکم الزام به تمکین زوجه در صورتی از زوج (متهم) رفع اتهام می نماید که حکم مذکور قبل از زمان تحقق بزه ترک انفاق صادر شده باشد.


مستندات: ماده 53 قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970223901133
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/23
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م. متهم است به ایراد ضرب عمدی به واسطه هل دادن و توهین و ترک انفاق نسبت به همسرش خانم الف.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مولای شهادت شهود و اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی راجع به توهین و دفاعیات بلاوجه راجع به بزه ترک انفاق انتساب بزه های توهین و ترک انفاق را محرز و مسلم می داند، لذا مستنداً به مواد 608 قانون مجازات اسلامی و ماده 53 قانون حمایت خانواده از جهت ارتکاب بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و از جهت ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد. و در خصوص بزه ایراد ضرب عمدی به لحاظ فقد دلیل در وجه اتهام مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

مطلب مرتبط :  تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. از دادنامه شماره 930527-26/05/93 صادره از شعبه محترم 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای م. به اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم الف. به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و وکلای ایشان و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکلای ایشان اقامه و ابراز نشده است و هرچند تجدیدنظرخوانده خانم الف. به شرح دادنامه شماره 930238-24/02/93 دادگاه خانواده شعبه 259 تهران به تمکین محکوم و قطعی شده است و اصولاً دادگاه مکلف به تبعیت از آن می باشد ولی زمان تحقق جرم ترک انفاق به قبل از صدور حکم تمکین مربوط می گردد کما این که تجدیدنظرخواه آقای م. به شرح دادنامه شماره 940038-31/03/94 شعبه 2301 شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان از تاریخ 01/05/92 لغایت 20/03/93 محکوم گردیده است و به نظر رأی صادره صحیحاً و وفق موازین قانونی اصدار یافته است، لهذا دادگاه مستنداً به قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رد امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق مجازات حبس برای مدت سه سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی محکوم علیه بدین کیفیت تأیید می نماید و چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 قانون مرقوم شود قرار تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی

مطلب مرتبط :   لزوم تمکین زوجه جهت تحقق جرم ترک انفاق