عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه (به استثنای موارد جواز قانونی عدم تمکین) است.


مستندات: ماده 1108 قانون مدنی 1307 – ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970270100875
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/11
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. حسب شکایت خانم م. مبنی بر ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق؛ دادگاه توجهاً به شکایت شاکیه، صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر، گزارش پزشکی قانونی و لایحه ارائه شده از ناحیه وکیل محترم شاکیه و دفاعیات بلا مؤثر متهم هر دو بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 54 از قانون حمایت از خانواده متهم موصوف را به 5 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی نظر به فقد آثار ضرب وجرح بزه منتسبه (ضرب وجرح) محرز نبوده و مستنداً به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منع تعقیب صادر و رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ بیاتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. با وکالت بعدی آقای … از بخشی از دادنامه شماره 00197-13/02/93 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ بزه ترک انفاق همسرش خانم م. به تحمل 5 ماه حبس محکوم شده است. وکیل ضمن ضمیمه نمودن تصویر دادنامه شماره …-16/04/93 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر مبنی بر محکومیت خانم م. به تمکین از همسرش (تجدیدنظرخواه) و تصاویر رسیدهای پرداخت مبالغی به حساب تجدیدنظرخوانده درخواست تبرئه موکل خویش را دارد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده ازآنجایی که تمکین تجدیدنظرخوانده برای دادگاه احراز نگردید و مبالغی هم توسط تجدیدنظرخواه برای نفقه تجدیدنظرخوانده پرداخت شده است و بر این اساس رکن معنوی جرم مذکور محقق نمی باشد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش محکومیت موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد. ازاین رو ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام یادشده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ  مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه با وصف زندگی مشترک