عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط لازم برای تحقق بزه ترک انفاق،تمکین زوجه است

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۰۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ق. فرزند ج. متولد۶۴  دایر بر ترک انفاق با وکالت آقای ح. ق. موضوع شکایت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ج.ش. با عنایت به دادنامه شماره ۸۲۸مورخ۳/۸/۹۱ شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان که برابر رأی صادره شاکیه محکوم به تمکین از متهم گردیده و رأی صادره برابر دادنامه شماره ۱۹۸۲ مورخ۸/۱۲/۹۱ شعبه محترم ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید گردیده و با امعان نظر به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ۲۰/۱/۹۳ که بر مبنای اظهارات مشارالیهم و وکلای ایشان مقرر گردیده در حضور وکلای طرفین و شاکی و متهم احدی از مأمورین مجرب به محل مراجعه و گزارش نمایند که آیا محل سکونت متناسب با شئون شاکیه از سوی متهم مهیا گردیده و شاکیه حاضر به سکونت در منزل مشترک می باشد یا خیر؟که نتیجه تحقیقات و معاینه محلی مأمورین به تاریخ۳۱/۱/۹۳حاکی از آن است که منزلی حدوداً۱۰۰متری با وسایل اولیه از سوی متهم تهیه شده ولیکن شاکیه در حضور مأمور اظهار داشته چون پدر و مادر متهم در زندگی من دخالت می کنند و وسایل تهیه شده دست دوم می باشد من در این منزل زندگی نمی کنم دادگاه بنا به مراتب مذکور و با امعان نظر به اینکه از شروط پرداخت نفقه،تمکین زوجه مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ مقررشده و پرداخت نفقه فرع بر تمکین زوجه گردیده و زوجه نیز عدم تمکین خود را صراحتاً اعلام نموده و در آراء سابق نیز محکوم به تمکین گردیده مستنداً به ماده اخیرالذکر و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری واصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد۰ رأی صادره ظرف۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۰۴جزائی دادگستری بهارستان-فتحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. نسبت به مفاد دادنامه شماره۰۰۸۴ مورخ ۱۶/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بهارستان که به موجب آن نامبرده به شکایتی دایر بر ترک انفاق علیه آقای ح.ق.م. مطرح که دادگاه حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام نموده است لذا هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار
موسوی پور – نجفی رسا