عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط لازم برای تحقق بزه ترک انفاق،تمکین زوجه است

شماره دادنامه قطعی :
9309970270300904
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ق. فرزند ج. متولد64  دایر بر ترک انفاق با وکالت آقای ح. ق. موضوع شکایت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ج.ش. با عنایت به دادنامه شماره 828مورخ3/8/91 شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان که برابر رأی صادره شاکیه محکوم به تمکین از متهم گردیده و رأی صادره برابر دادنامه شماره 1982 مورخ8/12/91 شعبه محترم 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید گردیده و با امعان نظر به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ20/1/93 که بر مبنای اظهارات مشارالیهم و وکلای ایشان مقرر گردیده در حضور وکلای طرفین و شاکی و متهم احدی از مأمورین مجرب به محل مراجعه و گزارش نمایند که آیا محل سکونت متناسب با شئون شاکیه از سوی متهم مهیا گردیده و شاکیه حاضر به سکونت در منزل مشترک می باشد یا خیر؟که نتیجه تحقیقات و معاینه محلی مأمورین به تاریخ31/1/93حاکی از آن است که منزلی حدوداً100متری با وسایل اولیه از سوی متهم تهیه شده ولیکن شاکیه در حضور مأمور اظهار داشته چون پدر و مادر متهم در زندگی من دخالت می کنند و وسایل تهیه شده دست دوم می باشد من در این منزل زندگی نمی کنم دادگاه بنا به مراتب مذکور و با امعان نظر به اینکه از شروط پرداخت نفقه،تمکین زوجه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مقررشده و پرداخت نفقه فرع بر تمکین زوجه گردیده و زوجه نیز عدم تمکین خود را صراحتاً اعلام نموده و در آراء سابق نیز محکوم به تمکین گردیده مستنداً به ماده اخیرالذکر و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری واصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد0 رأی صادره ظرف20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه104جزائی دادگستری بهارستان-فتحی

مطلب مرتبط :  تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. نسبت به مفاد دادنامه شماره0084 مورخ 16/2/93 صادره از شعبه 104 دادگاه جزائی بهارستان که به موجب آن نامبرده به شکایتی دایر بر ترک انفاق علیه آقای ح.ق.م. مطرح که دادگاه حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام نموده است لذا هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار
موسوی پور – نجفی رسا