عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط تحقق بزه ترک انفاق توانایی زوج برشماره دادنامه قطعی :
9109970908600482
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/23
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه غیابی 900864-30/9/90 شعبه 102 دادگاه جزایی علی آباد آقای م.ج. فرزند گ. در اثر شکایت همسرش خانم م.ت. به اتهام ترک انفاق به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است که واخواهی وی نسبت به رأی مذکور غیر وارد تشخیص و به موجب دادنامه 910077-31/1/91 رأی صادره قبلی عیناً تأیید گردیده است. متعاقباً محکوم ٌعلیه درخواست تجدیدنظر خود را مطرح نموده که تجدیدنظرخواهی وی نیز به حکایت دادنامه 662-28/4/91 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار شده است. با قطعیت حکم مشارٌالیه از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است .به موجب دادنامه غیابی 900864-30/9/90 شعبه 102 دادگاه جزایی علی آباد آقای م.ج. فرزند گ. در اثر شکایت همسرش خانم م.ت. به اتهام ترک انفاق به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است که واخواهی وی نسبت به رأی مذکور غیر وارد تشخیص و به موجب دادنامه 910077-31/1/91 رأی صادره قبلی عیناً تأیید گردیده است. متعاقباً محکوم ٌعلیه درخواست تجدیدنظر خود را مطرح نموده که تجدیدنظرخواهی وی نیز به حکایت دادنامه 662-28/4/91 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار شده است. با قطعیت حکم مشارٌالیه از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است .

مطلب مرتبط :   امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه قطعی 662-28/4/91 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در تأیید دادنامه های قبلی و محکومیت آقای م.ج. فرزند گ. به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش خانم م.ت. صادر گردیده است. از آنجایی که شرط تحقق بزه ترک انفاق توانایی زوج بر پرداخت نفقه و تمکین زوجه نسبت به زوج و عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج می باشد و در مانحن فیه و مستفاد از آراء صادره و لایحه تقدیمی زوج، تمکین زوجه یا عدم پرداخت نفقه از ناحیه شوهر محل تأمل می باشد و صدور رأی نیازمند ارائه پاسخ صریح از ناحیه طرفین است. لذا بنا به مراتب فوق و با قبول درخواست اعاده دادرسی محکومٌ علیه، مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مرقوم به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می گردد.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ دُرّی