عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970223401255
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/18
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت، دایر بر ترک انفاق زوجه؛ توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خانم م.، اظهارات مطلعین و وجود یک برگ گواهی پزشکی قانونی در پرونده امر هرچند  نسبت به حکم تمکین انشاء حکم صادر گردیده است؛ النهایه وقوع جرم در تاریخ 25/01/ 1393 بوده است که صدور حکم تمکین بعد از وقوع جرم بوده و تأثیری به جرم سابق متهم ندارد. بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید. النهایه توجهاً به فقد سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح متهم دادگاه با اجازه حاصله از مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجراء مجازات حبس به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده درباره محکوم به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

مطلب مرتبط :  کودک آزاری توسط پدر طفل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 00799 مورخ 31/06/93 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس تعزیری تعلیقی به مدت پنج سال می باشد؛ دادگاه نظر به دفاعیات تجدیدنظرخواه، مفاد اظهارنامه های ارسالی به تجدیدنظرخوانده، مفاد دادنامه شماره 00736 مورخ 04/05/93 شعبه 242 خانواده تهران که زوجه را ملزم به تمکین از همسر نموده، رسیدهای ارائه شده بانکی مبنی بر وجوه واریزشده به حساب تجدیدنظر،خوانده بزه ترک انفاق محرز نمی باشد. لذا مستنداً به بند الف شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواه را از بزه منتسبه تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی