عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق

پیام: شرط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۵۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.، ۳۳ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت، دایر بر ترک انفاق زوجه؛ توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خانم م.، اظهارات مطلعین و وجود یک برگ گواهی پزشکی قانونی در پرونده امر هرچند  نسبت به حکم تمکین انشاء حکم صادر گردیده است؛ النهایه وقوع جرم در تاریخ ۲۵/۰۱/ ۱۳۹۳ بوده است که صدور حکم تمکین بعد از وقوع جرم بوده و تأثیری به جرم سابق متهم ندارد. بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید. النهایه توجهاً به فقد سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح متهم دادگاه با اجازه حاصله از مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجراء مجازات حبس به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده درباره محکوم به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۹ مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس تعزیری تعلیقی به مدت پنج سال می باشد؛ دادگاه نظر به دفاعیات تجدیدنظرخواه، مفاد اظهارنامه های ارسالی به تجدیدنظرخوانده، مفاد دادنامه شماره ۰۰۷۳۶ مورخ ۰۴/۰۵/۹۳ شعبه ۲۴۲ خانواده تهران که زوجه را ملزم به تمکین از همسر نموده، رسیدهای ارائه شده بانکی مبنی بر وجوه واریزشده به حساب تجدیدنظر،خوانده بزه ترک انفاق محرز نمی باشد. لذا مستنداً به بند الف شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواه را از بزه منتسبه تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی