عنوان: شرط تمکین زوجه

پیام: تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۲۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خونده به تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره۱۱۶۹۱ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۹ حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره ۷۰۱۵۷۶ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۵۷ دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی