عنوان: شرط تنفیذ رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی در خصوص اتباع ایرانی

پیام: در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

مستندات: ماده ۹۶۳ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ب.ع. با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت خانم ف.ب. و الف.پنجم اجاری اسناد رسمی به خواسته تنفیذ طلاق و ابطال اجرائیه. با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی از طرف خوانده ردیف دوم و اینکه خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی از خود به عمل نیاورده است، نظر به اینکه وفق ماده ۹۶۳ قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. حال با توجه به اینکه زوجین هر دو ایرانی هستند به طریق اولی روابط بین آنها می بایست وفق قوانین دولت متبوع یعنی ایران در دادگاه رسیدگی شود؛ درحالی که رأیی که از طرف دادگاه عالی کالیفرنیا واقع در کشور آمریکا صادر شده، وفق قوانین داخلی آمریکا اصدار یافته، پس قابلیت تنفیذ ندارد، زیرا وفق قوانین ایران رسیدگی نشده است. علی هذا نظر به مراتب مذکوره با توجه به عدم قابلیت تنفیذ رأی صادره از دادگاه عالی کالیفرنیا موجبی نیز جهت ابطال اجراییه نشده است؛ فلذا دادگاه با غیر ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان، حکم به رد دعوی آقای ب. ع. صادر می نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ب.ع. با وکالت خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۶۱۰۰۲۱۰-۲۵/۲/۹۰ صادره از شعبه۲۶۱ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۲۸۵ موضوع حکم به رد دعوی تنفیذ طلاق صادره از دادگاه کالیفرنیا و ابطال اجراییه. باتوجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده است، بناء علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
مستشاران شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی ـ مدنی