عنوان: شرط رجوع زوج در طلاق خلع

پیام: مادامی که زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع نکرده باشد حقی برای زوج به جهت رجوع به زوجیت متصور نخواهد بود.


مستندات: ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۱/۱۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای ق.ف. فرزند ک. به طرفیت خانم ز.ب. با وکالت خانم س.ی. از خوانده به خواسته صدور حکم به ثبت رجوع، محتویات پرونده حاکی است که طرفین با طلاق از نوع خلع متارکه کردند و خوانده از بابت طلاق ۸۵ سکه بهار آزادی از مهریه اش را بذل کرد و طلاق در تاریخ ۲/۷/۹۲ در دفتر رسمی طلاق ثبت شد به نظر دادگاه خواسته خواهان قابل اجابت نیست زیرا برابر جوابیه دفترخانه مجری طلاق زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع نکرده و طلاق از نوع خلع اجرا و ایام عده منقضی شده است و قهراً حقی برای زوج برای رجوع به زوجیت متصور نخواهد بود و حسب اظهار وکیل خوانده آنچه که خوانده از بابت مهریه پس از ثبت طلاق در دادگاه مطالبه نموده باقیمانده مهریه بر ذمه زوج می باشد دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ احمدی نژاد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ق.ف. به طرفیت خانم ز.ب. از دادنامه شماره ۱۸۶۲ مورخه ۲۱/۱۱/۹۲ شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی ثبت واقعه رجوع به زوجیت به لحاظ رجوع زوجه به ما بذل از مهریه در طلاق توافقی به صورت اخذ حکم جلب در پرونده محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مهریه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب مواد ۳۶۶ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ غفاری