عنوان: شرط سنی برای فرزند خواندگی

پیام: فرزند خواندگی مخصوص اطفال بدون سرپرست زیر ۱۲ سال است. حتی اگر فرزند را از قبل از این سن پذیرفته باشند و سرپرستی کرده باشند، ولی دعوی صدور شناسنامه مبتنی بر فرزند خواندگی را بعد از این سن طرح کنند، پذیرفته نخواهد بود.


مستندات: بند الف ماده ۶ قانون حمایت از نوزادان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۴

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۹۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها ن.ع.، پ.ح. به وکالت از آقای ع.ق.، خانم ه.ف. به طرفیت الف.، الف.، اداره ثبت احوال استان تهران به خواسته صدور حکم دایر بر فرزند خواندگی خانم م.ق. و حکم بر صدور شناسنامه خوانده ردیف سوم برای ایشان. توضیح اینکه وکیل خواهان ها اظهار داشته اند موکلین از ۱۴ سال قبل فرزند نوزادی را به فرزندخواندگی قبول و اورا تحت سرپرستی خود قرار داده اند. خوانده ردیف دوم دفاعاً اظهار داشته به موجب بند الف ماده ۶ قانون حمایت از نوزادان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۴ که مقرر داشته سن طفل باید از ۱۲ سال کمتر باشد، با توجه به اذعان خواهان مبنی بر چهارده ساله بودن طفل موصوف، در نتیجه خواسته فوق واجد موازین قانونی نیست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ایراد مزبور را وارد و محرز تشخیص، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده قانونی فوق الذکر دعوی مطرح شده به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع.ق.، ه.ف. به طرفیت اداره سرپرستی و اداره بهزیستی نسبت به دادنامه شماره ۰۵۷۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۱۹۹ مبنی بر صدور قرار در دعوی فرزندخواندگی حکم وارد نمی باشد. زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد، ابراز ننموده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی ـ روحانی