عنوان: شرکت زوجین در جشن مختلط

پیام: صرف رابطه زوجیت سبب توجیه شرکت در جشن مختلط نخواهد شد و از مصادیق عمل حرام است.


مستندات: ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 ـ ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 1373

شماره دادنامه قطعی :
9209970221400119
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/08
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ خانم س.ظ. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 874 مورخ 22/7/91 صادر شده از شعبه 1089 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید قسمتی از دادنامه غیابی شماره 633 مورخ 5/6/91 همان مرجع بوده است و تجدیدنظرخواهی 2ـ آقای م.م. فرزند ر.، 3ـ آقای م.پ. فرزند ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 633 مورخ 5/6/91 دادگاه مذکور که به موجب آن ردیف اول و دوم به اتهام ارتکاب به فعل حرام از طریق حضور در جشن مختلط، هر یک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ردیف سوم به اتهامات ارتکاب فعل حرام از طریق برپایی جشن مختلط و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب فعل حرام و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بابت دیگر اتهام مذکور محکوم گردیده اند، با توجه به محتویات پرونده و نظر به توضیحات تجدیدنظرخواهان در مراحل دادرسی، دادنامه معترضٌ عنه موافق با موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه و وضع خاص تجدیدنظرخواهان، مستنداً به تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پنجاه میلیون ریال جزای نقدی از مورد حکم به مبلغ سی میلیون ریال و نیز سه میلیون ریال جزای نقدی مقرره در حکم را (برای هر یک از تجدیدنظرخواهان) به مبلغ یک میلیون ریال تقلیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با تقلیل به عمل آمده تأیید می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خانی ـ نیک نژاد

مطلب مرتبط :   تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق