تاریخ نظریه : 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/1120


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول را مهریه اعلام کرده است، با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد شده مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی «مطالبه مهریه غیرمنقول» و نیز با عنایت به این­که الزام به تحویل مهریه غیرمنقول، ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می­گیرد، لذا رسیدگی به دعاوی فرض سؤال در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مطلب مرتبط :  فوت هر یک از زوجین پیش از دخول، تأثیری در مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه ندارد