عنوان: صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر

پیام: مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد.


مستندات: ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

شماره دادنامه قطعی :
9109970270100796
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/05
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند م. دایر بر ترک انفاق نسبت به فرزند خود به نام س. 7 ساله، موضوع شکایت خانم س. با وکالت خانم پ. صرف نظر از تحقیقات انجام شده در مراحل تحقیق، وجود و عدم وجود دلیل بر وقوع بزه، نظر به این که متهم ولی قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولی قهری یا قیم قانونی در مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می باشد به استناد مواد 65 و 69و 177 و72 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1050دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم پ. به وکالت از خانم س. از دادنامه شماره 00799 مورخ 25/10/90 شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای م. از اتهام ترک انفاق فرزند خود آقای س. به لحاظ [ این که ] متهم ولی قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولی قهری یا قیم قانونی در مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می باشد قرار منع تعقیب تحصیل می نماید. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، نظر به این که مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب طبق قسمت اخیر ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای محجور قیم موقت انتخاب می کند و بر اساس برگ 44 پرونده، تجدیدنظرخواه به عنوان قیم موقت تعیین و اعلام شده است درخواست تجدیدنظر با بند ج ماده 240 قانون مرقوم انطباق دارد؛ از این رو ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 2 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی
مطلب مرتبط :  مصداق تدلیس در ازدواج