عنوان: صلاحیت مادر در اعلام جرم ترک انفاق اولاد صغیر

پیام: مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد.


مستندات: ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۰۵
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند م. دایر بر ترک انفاق نسبت به فرزند خود به نام س. ۷ ساله، موضوع شکایت خانم س. با وکالت خانم پ. صرف نظر از تحقیقات انجام شده در مراحل تحقیق، وجود و عدم وجود دلیل بر وقوع بزه، نظر به این که متهم ولی قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولی قهری یا قیم قانونی در مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می باشد به استناد مواد ۶۵ و ۶۹و ۱۷۷ و۷۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۰دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم پ. به وکالت از خانم س. از دادنامه شماره ۰۰۷۹۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای م. از اتهام ترک انفاق فرزند خود آقای س. به لحاظ [ این که ] متهم ولی قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولی قهری یا قیم قانونی در مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می باشد قرار منع تعقیب تحصیل می نماید. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، نظر به این که مادر می تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب طبق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای محجور قیم موقت انتخاب می کند و بر اساس برگ ۴۴ پرونده، تجدیدنظرخواه به عنوان قیم موقت تعیین و اعلام شده است درخواست تجدیدنظر با بند ج ماده ۲۴۰ قانون مرقوم انطباق دارد؛ از این رو ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق ۲ بند ب ماده ۲۵۷ قانون یادشده پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی