عنوان: صلاحیت محلی دادگاه و خواندگان دعوی تغییر نام در سند سجلی

پیام: دعوی تغییر نام کوچک در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می آید اما دعوی باید به طرفیت اداره ثبت احوال محل صادرکننده سند سجلی مطرح گردد والّا قرار رد دعوی صادر می شود.


مستندات: ماده ۴ الی ۸ و ۲۰ قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۵ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۳۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۹/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ش.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران مبنی بر تغییر نام کوچک که در اولین جلسه رسیدگی تغییر نام به ف. درخواست گردیده و خوانده دفاعی در قبال آن به عمل نیاورده و خواسته از تعرض وی مصون مانده و اصولاً نام انتخابی از اسامی متبرکه می باشد بنابر این ضمن پذیرش آن مستنداً به مواد ۴-۸ و۲۰ قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم به تغییر نام کوچک خواهان به ف. صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال جنوب تهران به طرفیت خانم ش.الف. از دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۱۰۰۴۴۶ مورخ ۱۲/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست خانم ش.الف. به خواسته تغییر نام مطرح گردیده و بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه حکم به تغییر نام کوچک خواهان به ف. صادر و اعلام گردیده. از توجه به محتویات پرونده هر چند که حسب ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعوی تغییر نام کوچک در محل اقامت خواهان به عمل می آید اما دعوی تغییر نام باید به طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده سند سجلی مطرح گردد که در موضوع مانحن فیه محل صدور شناسنامه خانم ش.الف. شهرستان میانه می باشد که دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه مطرح نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند هـ از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دیوسالار – محمدی