عنوان: ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق

پیام: در دعوی طلاق از سوی زوجه در صورت عدم معرفی داور از سوی وی قرار رد دادخواست صادر می شود.

مستندات: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه قطعی :
9109970224502089
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم پ.ق. به طرفیت آقای ح.خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه خواهان در مهلت قانونی داور خود را به دادگاه معرفی نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی بدون اخذ نظریه داوری قانوناً غیر مقدور است. مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 277 دادگاه عمومی خانواده تهران– احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. به طرفیت آقای ح.خ. از دادنامه شماره 910638 مورخه 6/10/1391 شعبه محترم 277 دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه مشارٌالیها به طرفیت نامبرده به خواسته طلاق قرار رد دادخواست در پرونده کلاسه 91/1069 صادر گردیده، وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امــورمـدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
اصلانی – نحوی

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق زوجه به‌دلیل محکومیت کیفری زوج