تاریخ نظریه : 1398/09/19
شماره نظریه: 7/98/1401

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379) است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوی میان زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر و دعوای اثبات زوجیت و همچنین دعاوی بعدی زوجین مطلقه نمی‌گردد.

مطلب مرتبط :  شرایط قضات دادگاه هاي فعلي كه موقتاً به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌نمايند