پیام: حق طرح دعاوی مربوط به مال موقوفه متعلق به متولی بوده و امین بر موقوفه چنین حقی را دارا نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. با تولیت آقای ر. ر. و با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای الف. ش. ه. به خواسته تخلیه عین مستاجره به دلیل نیاز شخصی با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و مدارک ابرازی آقای ر. ر. امین بر موقوفه بوده و متولی موقوفه محسوب نمی‌گردد، تا حق طرح دعوی را داشته باشد و بنابراین سمت نامبرده و وکیل ایشان در طرح دعوی محرز نمی‌باشد، علی هذا دادگاه با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – محمد عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ر. به‌ عنوان امین موقوفه م. به طرفیت آقای الف. ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 00821/93 که به موجب آن قرار رد دعوی صادر و اعلام شده است با توجه به اینکه امین بر موقوفه در واقع مباشر اموراتی است که از طرفی متولی معین می‌گردد و اساساً حق طرح دعوی از وظایف متولی است و برای امین موقوفه اینگونه حقی پیش‌بینی نشده و با توجه به اینکه رأی مذکور بر اساس مقررات صادر شده است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هوشنگ امامی- علیرضا صیدی

مطلب مرتبط :  ذینفع دعوی تغییر نام