عنوان: ظهور زندگی مشترک زوجین در پرداخت نفقه

پیام: هر چند اصل بر عدم پرداخت دین است، لیکن بودن زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک آنان با همدیگر، اماره بر پرداخت نفقه زوجه است و زوجه باید عدم پرداخت نفقه را اثبات نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۷۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۱۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرفیت آقای س.د. به خواسته نفقه بیش از بیست میلون تومان طبق نظریه کارشناس از تاریخ ۱۹/۴/۵۸ و خسارات دادرسی با توجه به اظهارات صریح در جلسه دادرسی مورخ ۵/۱۲/۹۱ مبنی بر اینکه در طی ایام زوجیت و حتی هم اکنون با یکدیگر (خوانده) زندگی می کنند و بودن ایشان در منزل خوانده اماره ای است بر تأمین نفقه ایشان توسط خوانده و نیز با عنایت به اینکه ایشان دلیلی جهت اثبات ادعا به دادگاه ارائه نداده است لذا دعوی، وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد م ۱۲۵۷ و بند ۴ از م ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مـــدت بیست روز از تـــاریخ ابلاغ قابل اعــتراض در دادگاه

تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. به طرفیت آقای س.د. از دادنامه شماره ۸۰۱۸۰۲ مورخه ۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بی حقی زوجه با خواسته مطالبه نفقه از ۱۹/۴/۱۳۵۸ تا زمان حال و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امــور مـدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است، تذکر داده می شود که پرداخت نفقه زوجه از تکالیف زوج می باشد و زوجه تکلیفی بر تأمین مخارج مذکور ندارد.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی