عنوان: عدم استماع ترک انفاق

پیام: پرداخت نفقه فرع بر تمکین است، ولی با توجه به عدم امکان تمکین به صرف عقد بدون عروسی شکایت ترک انفاق مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9109970221401457
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/09
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.الف. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج. با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرای ناحیه 18تهران به شماره 91/5ب/1149- 30/7/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد، لذا دادگاه به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی وی را به 91روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. فرزند ذ. نسبت به دادنامه شماره 1069 مورخ 30/8/91 صادر شده از شعبه 1149 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج.، به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق قانون، تأدیه نفقه فرع بر تمکین زوجه است اما در مانحن فیه، قطع نظر از اینکه شاکیه به عقد تجدیدنظرخواه درآمده، تاکنون مراسم عروسی نامبردگان انجام نگرفته، چون مشارٌالیه در منزل پدر خویش و جدا از شوهر زندگی می کند و با لحاظ تاریخ تسلیم شکوائیه و اظهارنامه های ارسالی خصوصاً اظهارنامه تجدیدنظرخوانده و توضیحات مطلعین، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد است و دادنامه معترضٌ عنه مغایر با قانون اصدار یافته و دادگاه مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به مراتب و به لحاظ عدم تحقق ارکان ثلاثه جرم و استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه، موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
 رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
عیلخانی – نیک نژاد
مطلب مرتبط :  ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک