عنوان: عدم امکان اقدام همزمان نزد اجرای ثبت و دادگاه برای مطالبه طلب (مهریه)

پیام: در صورتی که داین (زوجه) جهت مطالبه مهریه به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه دعوای خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید.


مستندات: بند ۲ و ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۳۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ف.الف. فرزند غ. با وکالت خانم م.خ. به طرفیت خواندگان ۱ـآقای الف.س. ۲ـم.س. ۳ـ د.س. ۴ـ خانم ها ف.س. ۵ـ ز.س. (ورثه مرحوم م.س. به خواسته مطالبه ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی اختصاراً بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می دارد؛ همسر اینجانب مرحوم م.س. در تاریخ ۱۵/۶/۸۷ فوت نمود و ورثه ایشان اینجانب و خواندگان (برادران و خواهران) آن مرحوم می باشیم. مهریه مافی القباله ۱۲۴ عدد سکه است از طرفی همسر اینجانب مالک یک دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی (مندرج در دادخواست) می باشد که خواندگان قبول ماترک نمودند و به قدرالسهم خود سند مالکیت موروثی دریافت نمودند ۰۰۰ درخواست رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه می نماید خواندگان با ارسال لایحه اظهار می دارد؛ خواهان قبل از طرح دعوی در آن دادگاه اقدام به مطالبه مهریه خود از اینجانبان از طریق اجرای ثبت نموده که متعاقب صدور اجراییه آن اینجانبان به عنوان ورثه مرحوم م.س. نسبت به پرداخت کامل مهریه ایشان در اداره ی پنجم اجرای اسناد رسمی اقدام نموده ایم که گواهی صادره مبنی بر پرداخت مهریه ی خواهان نیز پیوست می باشد متعاقب اظهارات و دفاعیات خواندگان دادگاه مبادرت به استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک می نماید که در پاسخ واصل شده تحت شماره ۱۵۱۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ به شرح نامه ارسالی دفاعیات خواندگان مورد تأیید و تصدیق آن مرجع قرار گرفته است علی ایحال دادگاه با بررسی در قوانین و مقرارت ملاحظه می گردد مطالبه یک دین از دو محل خلاف عدالت است در صورتی که داین به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه حق خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید لذا دادگاه مستنداً به بند ۲ و ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و مستندا به بند الف ماده ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون مارالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم م.خ. به طرفیت آقایان وخانم ها ۱ـ م. ۲ـ د. ۳ـ الف. ۴ـ ف. ۵ـ ز. شهرت همگی س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۳ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۱۲۸۰ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته مطالبه ۱۲۴ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از ورثه مرحوم م.س.که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی به لحاظ اینکه خواهان قبلا از طریق اجرای ثبت اقدام و خواندگان، وجه آن را بر اساس تصمیم اجرای ثبت به صندوق دولت واریز نمودند و اینکه یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه نمود در نهایت قرار رد دعوی صادر و اعلام نمود با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری