عنوان: عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی)

پیام: اگر شاکیه در دوران عقد باشد و هنوز عروسی و شروع زندگی مشترک اتفاق نیفتاده باشد، جرم ترک انفاق تحقق نمی¬یابد چون تمکینی صورت نگرفته است.

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/04/18
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ح. دائر بر1-.ضرب عمدی 2-تهدید، 3- افتراء و 4- ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز. باعنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18تهران به شماره90/5ب/1320 مورخه 27/9/90ارتکاب بزه انتسابی از نظردادگاه محرز و مسلم    می¬باشد لذا دادگاه به استناد مواد 669 ، 642،485 ،484 و697 ق. مجازات اسلامی با لحاظ شق 2 ذیل ماده 3 ق. وصول، وی را به ترتیب جرائم احصائی به کارسازی 5/7 هزارم دیه کامله در حق شاکیه، 2 فقره 000/000/3 ریال جزای نقدی و تحمل 91 روز حبس محکوم می¬نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.
دادرس شعبه1140دادگاه عمومی جزائی تهران – احمدی شهربابک
در خصوص واخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 00960دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده در خصوص محکومیت واخواه به ضرب عمدی و تهدید و افتراء به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و قرابت نسبی شاهد باشاکی (شاهد مادر شاکی می¬باشد) و در خصوص محکومیت به ترک نفقه به لحاظ اینکه شاکیه در عقد واخواه می¬باشد و هنوز مراسم عروسی برگزار نگردیده، واخواهی واخواه را وارد تشخیص و مستنداً به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری است ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران     می¬باشد.
رئیس شعبه1140دادگاه عمومی جزائی تهران – موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ز. علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 500404 ـ 18//914 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که متعاقب واخواهی از دادنامه شماره 00960 اصدار گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهامات ایراد ضرب عمدی و تهدید و افترا و نیز ترک انفاق تبرئه گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی¬باشد، به علاوه اینکه موضوع ضرب و جرح عمدی در جلسه رسیدگی به واخواهی حسب اظهار تجدیدنظرخواه در حال رسیدگی در مرجع صالح می¬باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترض¬عنه صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی – شعبانلو
مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه از جد پدری