عنوان: عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی)

پیام: اگر شاکیه در دوران عقد باشد و هنوز عروسی و شروع زندگی مشترک اتفاق نیفتاده باشد، جرم ترک انفاق تحقق نمی¬یابد چون تمکینی صورت نگرفته است.

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۴/۱۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ح. دائر بر۱-.ضرب عمدی ۲-تهدید، ۳- افتراء و ۴- ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز. باعنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸تهران به شماره۹۰/۵ب/۱۳۲۰ مورخه ۲۷/۹/۹۰ارتکاب بزه انتسابی از نظردادگاه محرز و مسلم    می¬باشد لذا دادگاه به استناد مواد ۶۶۹ ، ۶۴۲،۴۸۵ ،۴۸۴ و۶۹۷ ق. مجازات اسلامی با لحاظ شق ۲ ذیل ماده ۳ ق. وصول، وی را به ترتیب جرائم احصائی به کارسازی ۵/۷ هزارم دیه کامله در حق شاکیه، ۲ فقره ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال جزای نقدی و تحمل ۹۱ روز حبس محکوم می¬نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.
دادرس شعبه۱۱۴۰دادگاه عمومی جزائی تهران – احمدی شهربابک
در خصوص واخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۶۰دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده در خصوص محکومیت واخواه به ضرب عمدی و تهدید و افتراء به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و قرابت نسبی شاهد باشاکی (شاهد مادر شاکی می¬باشد) و در خصوص محکومیت به ترک نفقه به لحاظ اینکه شاکیه در عقد واخواه می¬باشد و هنوز مراسم عروسی برگزار نگردیده، واخواهی واخواه را وارد تشخیص و مستنداً به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری است ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران     می¬باشد.
رئیس شعبه۱۱۴۰دادگاه عمومی جزائی تهران – موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ز. علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۴۰۴ ـ ۱۸//۹۱۴ صادره از شعبه ۱۱۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که متعاقب واخواهی از دادنامه شماره ۰۰۹۶۰ اصدار گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهامات ایراد ضرب عمدی و تهدید و افترا و نیز ترک انفاق تبرئه گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نمی¬باشد، به علاوه اینکه موضوع ضرب و جرح عمدی در جلسه رسیدگی به واخواهی حسب اظهار تجدیدنظرخواه در حال رسیدگی در مرجع صالح می¬باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترض¬عنه صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی – شعبانلو