عنوان: عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه

پیام: موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می¬تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید .

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۲/۰۲
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع سرقت جهیزیه فقط می¬تواند از ناحیه فردی به غیر از همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می¬تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و سرقت جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف¬نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ عدم توجه اتهام سرقت و اصل برائت مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می¬گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزائی تهران – ضیغمی کاشانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره ۶۰۰۰۸۲ـ۹۱۰ مورخ ۲/۲/۹۱ شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.  فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی¬اعتباری دادنامه معترض¬عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به¬عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
صلاحی – بهارشاهی