عنوان: عدم تلازم میان صدور حکم تمکین و نشوز زوجه

پیام: در صورت تهیه مسکن متناسب و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد بنابراین اثر حکم تمکین بعد از اجرای آن حادث شده و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201202
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ح. به طرفیت خوانده خانم ف.ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج. با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم آن؛ نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (4738) رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ 9/5/91 محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسایل رفاه و آسایش زوجه اعلام نموده و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می باشد و نظر به اینکه پس از وقوع نکاح به طور صحیح ؛حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود؛ و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند ؛ و زن و مرد مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و ازجمله تأثیرات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است که موجب تعالی و روح و جسم آن ها می گردد همچنان که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می فرماید : ((هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها) ) ترجمه : اوست خدایی که شمارا از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید و با عنایت به اینکه اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعین می کند سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل مؤثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یک صد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد (1102 -1103 – 1104 – 1114 قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می نماید اجرای این رأی منوط به مهیاکردن مسکن مشترک مستقل و متناسب با شئون زوجه از ناحیه شوهر می باشد ؛ در صورت تهیه مسکن موصوف با شرایط فوق الذکر و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین ؛ زوجه ناشزه محسوب خواهد شد و ناشزه بودن او محرز می گردد بنابراین اثر این حکم نسبت به بعد از اجرا می باشد و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی

مطلب مرتبط :   لزوم تمکین زوجه جهت تحقق جرم ترک انفاق

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 920997020190078 مورخ 16/5/92 صادره از شعبه 249 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980201900564 متضمّن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن