عنوان: عدم تمکین زوجه به دلیل ایراد ضرب از طرف زوج

پیام: اگر ایراد ضرب وارده به زوجه از نوع ساده بوده، نمی تواند سالب امنیت زوجه باشد و عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.


مستندات: مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۱۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای ن.ن.ی فرزند ب. به طرفیت همسرش خانم س.الف. با وکالت آقای ح.ب. به خواسته الزام به تمکین ملخّص اظهارات زوج این است که همسرم از ۱۲/۴/۹۳ بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده و حاضر به بازگشت نمی باشد ملخّص دفاع وکیل زوجه این است که زوج زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می دهد دادگاه با احراز رابطة زوجیت و توجهاً به ملاحظه گواهی پزشکی موضوع شکایت زوجه علیه زوج در دادسرا که دلالت بر ایراد ضرب ساده دارد و نمی تواند سالب امنیت زوجه در فرض بودنش در منزل زوج باشد و نظر به این که زن باید در منزل شوهرش باشد و نسبت به ادای وظایف زوجیت اقدام نماید دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به بازگشت به منزل زوج و تمکین از زوج به رسم عام شوهرداری صادر و اعلام می شود زوجین مکلّف به حُسن معاشرت با یکدیگر هستند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة ۲۷۷ دادگاه عمومی خانوادة تهران – احمدی نژاد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. از دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه خانـواده تهران که به موجب آن مشارالیها به تمکین از شوهرش تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس رعـایـت مقــررات و مـوازین قانـونی صادر شده است و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارائه نکرده است بنا به مراتب دادگـاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیـر ماده ۳۵۸ قـانـون آئین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخـواه دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگـاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است. لازم به ذکر است اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حد شأن زوجـه با کلیه اثاث‬البیت در اجرای ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی می باشد. دادگاه زوج را به رعایت موازین شرعی و قانونی و حسن معاشرت نسبت به زوجه دعوت می نماید.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظرتهران – مستشار دادگاه
علیمحمدی – غفاری