عنوان: عدم شمول حکم استرداد جهیزیه بر اموال مصرفی

پیام: در دعوی استرداد جهیزیه، اموال مصرفی و مستهلک شده در حکم به استرداد جهیزیه مورد لحاظ قرار نمی گیرد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی واخواهی آقای م.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ت. به طرفیت خانم م.ث. فرزند الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۳۵۰۰۳۰۴ در پرونده کلاسه ی ۹۱/۲۸۷/۱۴۵۳ صادره از این شعبه که براساس آن و به درخواست واخوانده (زوجه) حکم به استرداد جهیزیه متعلق خواهان (زوجه) برابر لیست تنظیمی مضبوط در ضمایم دادخواست در حق زوجه صادرشده است که در مهلت قانونی مورد واخواهی قرارگرفته است؛ توجهاً به اینکه واخواه هرچند با تقدیم فاکتورهایی مدعی بوده که برخی از اقلام موردادعای زوجه را خود خریده است و از طرفی هم مدعی شده است با توافق با زوجه قرار بوده که استرداد مابقی جهیزیه در مقابل تحویل طلاها باشد، لیکن با توجه به دفاعیات موجه زوجه که عنوان داشته است که برخی از فاکتورها بنام ایشان صادر شد ولی من خودم پول آن را دادم و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم حکایت از این امر را دارد ازجمله اینکه تمام فاکتورهای ادعایی زوج قبلاً توسط زوجه تقدیم شده بود که بعضاً هم بنام واخواهان تنظیم شده است اما نکته قابل توجه آن است که برخی از فاکتورها بدون ذکر نام خریدار تنظیم شده ازجمله فاکتور شماره ۲۷۲ و مربوط به آب میوه گیری و همچنین فاکتور سرخ کن که برابر فاکتور اولیه تقدیمی توسط زوجه فاقد نام خریدار در صدر فاکتور بوده لیکن همین فاکتورها که توسط وکیل زوج ارائه شده با ذکر نام زوج ارائه شده که حکایت از درج بعدی نام ایشان در آن ها دارد و از طرفی هم حسب اسناد و مدارک ارائه شده ازجمله حکم طلاق توافقی نامبرده مکلف شده که بعداً جهیزیه را به زوجه مسترد نماید مهم تر اینکه زوج نیز خود با تقدیم سند عادی به تعهد خود مبنی بر تحویل دادن مابقی جهیزیه زوجه صحه گذاشته است و ادعای ایشان مبنی بر تعهد زوجه به استرداد طلاها مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی جداگانه است و مهم تر اینکه شهود تعرفه شده از سوی زوجه نیز دلالت بر اثبات ادعای زوجه دارد بنابراین دادگاه محکومیت صادره موافق مقررات تشخیص و ضمن ردّ اعتراض و واخواهی واخواه، رأی مورد اعتراض را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیر احمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت خانم م.ث. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۴-۱۲/۹/۹۲ صادرشده از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی (خانواده) تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه غیابی شماره ۳۰۴-۳۱/۱/۹۲ که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد جهیزیه تجدیدنظر خوانده به شرح مندرج در لیست ابرازی است مورد تأیید قرارگرفته است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات تجدیدنظرخواه در جلسه مورخ ۶/۱۲/۹۲ این دادگاه و عدم حضور تجدیدنظر خوانده در این جلسه اولاً: لیست ابرازی دلیل بر صحت ادعای تجدیدنظر خوانده در مورد مالکیت وی به تمام اقلام منعکس در لیست مزبور نمی باشد. ثانیاً: شهادت شهود نیز به نحوی نیست که مثبت ادعا باشد ثالثاً: تجدیدنظرخواه در جلسه این دادگاه اعلام کرد اقلام مندرج در ردیف های ۴-۷-۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۶-۱۸ -۱۹و۲۰ لیست ابرازی متعلق به او و مال اوست و جزء جهیزیه نمی باشد اصل فاکتور اقلام ردیف ۴و۹و۱۲و۱۸و۱۹ را ارائه نمود لکن فاکتور بقیه اقلام را نتوانست ارائه کند و نهایتاً از ادعای خود در مورد بقیه اقلام منصرف و اعلام کرد علی رغم اینکه بخشی از آن ها جزء جهیزیه نیست آن ها را به تجدیدنظر خوانده می بخشد نامبرده اضافه نمود بخشی از اقلام مندرج در لیست ابرازی جزء اجناس مصرفی بوده و به مرور زمان مستهلک شده و از بین رفته است بخشی را نیز تجدیدنظر خوانده با خود برده است آنچه که عین آن باقی است متعلق به زوجه باشد و به او مسترد گردد وی مخالفتی ندارد و او دقیقاً نمی داند چه چیزی موجود است و چه چیزی وجود ندارد بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد حکم به استرداد اقلام منعکس در ردیف ۴-۹-۱۲-۱۸-۱۹ لیست ابرازی یعنی ۱- ماکروفر ۴۲ لیتری ال جی ۲- آبمیوه گیری کنود ۳- سرخ کن بزرگ کنود ۴- التپیکال ورزشی ۵- تلویزیون سامسونگ LCD، حکم به بطلان دعوی و بیحقی تجدیدنظر خوانده در مورد این اقلام صادر و اعلام می گردد و دادنامه مزبور در مورد بقیه اقلام مورد ادعا که عین آن باقی است و تجدیدنظر خوانده تحویل نگرفته است و در اجرای قرار تأمین، تأمین شده تأیید می گردد در مورد اقلامی که مصرفی بوده و به مرور زمان مستهلک شده و از بین رفته است و یا سابقاً تجدیدنظر خوانده تحویل گرفته است قرار ردّ دعوا صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا