عنوان: عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

پیام: اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی نمی¬گردد.

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/04/04
گروه رأی:
کیفری
آراء منت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. فرزند ی. دایر بر استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند (ممانعت ازملاقات طفل) نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و عدم ارائه دلیل بر تسلیم و تحویل طفل جهت ملاقات و اینکه حسب الاظهار متهم از تاریخ 20/9/90 طفل مورد ملاقات شاکی واقع نشده است و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه 1082 عمومی جزایی تهران – رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 00476-4/4/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 5 ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم م.الف. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی نظر به اینکه میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می¬باشد، لذا بالحاظ بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می¬شود. ثانیاً در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 89060300-16/3/89 شعبه 280 دادگاه خانواده تهران حضانت فرزند مشترک به عهده زوج (تجدیدنظرخواه موصوف) است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش، موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی¬نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است، لذا با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برائت تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
طوسی – قمری
تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت ازآقای ع. از دادنامه شماره 103 مورخ 10/2/ 1391صادره از شعبه1082 دادگاه عمومی جزایی از جهت محکومیت به تحمل نود و یک¬روز حبس به اتهام استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند از این جهت وارد به نظرمی¬رسد که تجدیدنظرخواه و خانم م. قبلاً زن و شوهر بوده¬اند که حاصل آن فرزند مشترک به نام ک. که حسب مندرجه صفحه 3 پرونده حضانت و نفقه فرزند هم با پدر قرار داده شده و مادر حق ملاقات هفته ای پنج ساعت در منزل مسکونی¬اش با فرزندش را دارد که مادر، مدعی عدم تحویل فرزند گردید که نظر به مراتب امتناع زوج از مقرره دادگاه ضمانت اجرای قانون دیگری غیر از مجازات مقرر در ماده 632 قانون مجازات اسلامی را دارد و اینکه ولی طفل به¬عنوان مقرر در ماده مذکور مجازات شود فاقد محمل و منطق قضائی است. بنائاً وقوع جرم مانحن¬فیه هم متصور نیست. لهذا و مستنداً به بند یک از شق ب ازماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، موافق اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت، کیفری تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می¬دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه
محمدی – ایرانی
مطلب مرتبط :  حق حبس در تحقق بزه ترک انفاق