عنوان: عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

پیام: اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نمی¬گردد.

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۴/۰۴
گروه رأی:
کیفری
آراء منت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. فرزند ی. دایر بر استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند (ممانعت ازملاقات طفل) نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و عدم ارائه دلیل بر تسلیم و تحویل طفل جهت ملاقات و اینکه حسب الاظهار متهم از تاریخ ۲۰/۹/۹۰ طفل مورد ملاقات شاکی واقع نشده است و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه ۱۰۸۲ عمومی جزایی تهران – رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۷۶-۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم م.الف. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی نظر به اینکه میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می¬باشد، لذا بالحاظ بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می¬شود. ثانیاً در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۶۰۳۰۰-۱۶/۳/۸۹ شعبه ۲۸۰ دادگاه خانواده تهران حضانت فرزند مشترک به عهده زوج (تجدیدنظرخواه موصوف) است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش، موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی¬نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است، لذا با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برائت تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
طوسی – قمری
تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت ازآقای ع. از دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۰/۲/ ۱۳۹۱صادره از شعبه۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی از جهت محکومیت به تحمل نود و یک¬روز حبس به اتهام استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند از این جهت وارد به نظرمی¬رسد که تجدیدنظرخواه و خانم م. قبلاً زن و شوهر بوده¬اند که حاصل آن فرزند مشترک به نام ک. که حسب مندرجه صفحه ۳ پرونده حضانت و نفقه فرزند هم با پدر قرار داده شده و مادر حق ملاقات هفته ای پنج ساعت در منزل مسکونی¬اش با فرزندش را دارد که مادر، مدعی عدم تحویل فرزند گردید که نظر به مراتب امتناع زوج از مقرره دادگاه ضمانت اجرای قانون دیگری غیر از مجازات مقرر در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی را دارد و اینکه ولی طفل به¬عنوان مقرر در ماده مذکور مجازات شود فاقد محمل و منطق قضائی است. بنائاً وقوع جرم مانحن¬فیه هم متصور نیست. لهذا و مستنداً به بند یک از شق ب ازماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، موافق اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت، کیفری تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می¬دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه
محمدی – ایرانی