تاریخ نظریه : 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1304

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، مستلزم معافیت وکیل وی از ابطال تمبر مالیاتی مقرر نمی­باشد. بدیهی است در صورت تعیین وکیل معاضدتی برابر مقررات مربوط رفتار می­شود

مطلب مرتبط :  صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی