تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۰۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مستلزم معافیت وکیل وی از ابطال تمبر مالیاتی مقرر نمی­باشد. بدیهی است در صورت تعیین وکیل معاضدتی برابر مقررات مربوط رفتار می­شود