عنوان: نقش عرف در دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی، زوجه امور خانه را تبرعاً انجام می دهد و استمرار این امر نیز بدون مطالبه ی اجرت خود قرینه ای بر اثبات این موضوع است.

عنوان: اصل تبرعی بودن انجام امور خانه

پیام: برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی اساساً زن امور خانه را تبرعاً انجام می دهد و استمرار این امر بدون مطالبه ی اجرت نیز خود نشانی بر همین امر است.


مستندات: تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۲۳۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به طرفیت آقای م.ح. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۶۳-۶/۱۱/۹۲ شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مور مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا