عنوان: غیر قابل رجوع بودن هبه دوران زندگی مشترک

پیام: تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.


مستندات: ماده ۳۴۸ و قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۲۸۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ر. به استرداد سی عدد النگو به وزن ۱۱۷ گرم و یک جفت گوشواره به وزن ۵۰۰/۹ گرم و زنجیر و مدال به وزن ۷۶۰/۵ گرم در حق تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا که استرداد هدایا اعطایی از ناحیه زوج به زوجه صرفاً تا مرحله نامزدی امکان پذیر بوده که در صورت به هم خوردن وصلت، هر یک از نامزدها می توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده است را از او مطالبه نماید. این در حالیست که در مانحن فیه، طلاهای خریداری شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و هدیه نمودن آن بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک بوده است که به نظر معوض تلقی می گردد و در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد، امکان رجوع واهب از آن فاقد وجاهت قانونی می باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی