‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی که از این پس در این قانون مجلس خوانده می‌شود، تابع مقررات این قانون خواهد‌بود.

‌ماده ۲ – کارکنان مجلس عبارتند از:

‌الف – مستخدمین رسمی که برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی استخدام شده یا می‌شوند.

ب – مستخدمین پیمانی که برای مدت معین و کار مشخص به استخدام درمی‌آیند.

ج – کارکنان قراردادی و خرید خدمت که فقط برای مشاغلی فنی و تخصصی به کار گرفته می‌شوند.

‌د – متصدیان مشاغل کارگری که مشمول قانون کار خواهند بود.

‌تبصره ۱ – ضوابط استخدامی مستخدمین پیمانی، قراردادی و خرید خدمت توسط اداره امور پرسنلی تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب‌کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – تشخیص مشاغل کارگری با پیشنهاد اداره امور پرسنلی (‌طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های قانون استخدام کشوری) با شورای اداری خواهد‌بود.

‌تبصره ۳ – محافظین نمایندگان تا زمانی که به عنوان محافظ از طرف نماینده مورد تأیید باشند جزء مستخدمین قراردادی مجلس محسوب‌می‌گردند. در صورتی که این گونه افراد در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به استخدام رسمی یا ثابت درآمده یا درآیند این مدت با رعایت مقررات مربوط صرفاً از نظر‌بازنشستگی جزو سنوات خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.

‌ماده ۳ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و انجام وظایفی که در آن مشخص گردیده است، شورای اداری مرکب از کارپرداز اداری و مالی،‌رییس سازمان اداری، مدیر کل اداری و مالی، نماینده کمیسیون امور اداری و استخدامی، نمایند کمیسیون دیوان محاسبات تشکیل می‌گردد.

‌تبصره – وظایف شورای اداری غیر از آن چه که در این قانون پیش‌بینی شده، توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت‌رییسه مجلس خواهد رسید.

‌ماده ۴ – پست سازمانی عبارت از محلی است که به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است.

‌فصل دوم – ورود به خدمت و استخدام

‌ماده ۵ – داوطلبان استخدام در مجلس باید دارای شرایط ذیل باشند:

‌الف – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.

ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ج – تدین و عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی.

‌د – داشتن حداقل هجده سال تمام و حداکثر چهل سال تمام.

ه – دارا بودن برگ خاتمه خدمت زیر پرچم (‌دوره ضرورت) یا معافیت دائم.

‌و – داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی.

‌ز – داشتن توانایی جسمی و تخصص انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

ح – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ط – نداشتن سابقه محکومیت جزایی و سیاسی مؤثر به گواهی مقامات ذیصلاح.

‌تبصره ۱ – استخدام مستخدمینی که از سوی هیأتهای پاکسازی، بازسازی، تخلفات اداری و یا هیأتهای مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته یا بازخرید‌شده‌اند در مجلس ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۲ – حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری ۴۵‌سال تمام می‌باشد.

‌ماده ۶ – امتحان یا مصاحبه تخصصی برای استخدام افراد داوطلب توسط اداره امور پرسنلی و مراحل گزینش عقیدتی و سیاسی و اخلاقی به وسیله‌هسته گزینش انجام می‌گیرد.

‌ماده ۷ – داوطلبان استخدام رسمی در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذکور در ماده ۸ یک دوره آزمایشی که حداقل آن شش ماه و حداکثر دو سال‌خواهد بود را طی خواهند نمود.

‌ماده ۸ – افرادی که در طی دوره آزمایشی لیاقت، کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند و صلاحیت ادامه خدمت (‌بر اساس نظر هسته گزینش)‌داشته باشند پس از پیشنهاد مدیر کل مربوطه و تأیید رییس سازمان اداری در پایان دوره آزمایشی به استخدام رسمی در خواهند آمد و مدت خدمت‌آزمایشی جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – افرادی که در طی دوره آزمایشی صالح تشخیص داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود. حقوق مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده به علاوه کسور بازنشستگی سهم مستخدم این قبیل مستخدمین به آنان پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ – انتقال و یا مأموریت کارکنان (‌اعم از اداری و یا آموزشی) در دوران خدمت آزمایشی امکان‌پذیر نیست.

‌تبصره ۳ – حکم استخدام رسمی (‌قطعی) مستخدمین پس از پایان مدت دو سال به هر صورت تهیه و صادر خواهد شد.

‌فصل سوم – آموزش و ارزشیابی

‌ماده ۹ – کارپردازی مجلس می‌تواند به منظور بالا بردن سطح آگاهیهای عقیدتی، سیاسی، علمی و تخصصی و تواناییهای عملی مستخدمین با توجه‌به احتیاجات خود در حدود خط مشی مصوب هیأت‌رییسه، برنامه‌های آموزشی لازم را تنظیم و به مورد اجراء درآورد.

‌ماده ۱۰ – رییس سازمان اداری مجلس موظف است در پایان هر سال استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد و عملکرد مستخدمین را مورد ارزیابی قرار‌داده و خدمات ارائه شده آنان را در طول دوره ارزیابی به منظور اعمال افزایش سنواتی و ارتقاء گروه مشخص نماید.

‌ماده ۱۱ – عوامل و معیارها و نحوه ارزشیابی مستخدمین مجلس جهت استفاده از ضریب افزایش سنواتی و ارتقاء گروه، مطابق ضوابطی است که‌توسط رییس سازمان اداری تهیه و به تصویب شورای اداری خواهد رسید.

‌فصل چهارم – حقوق و مزایا

‌ماده ۱۲ – مستخدمین رسمی مجلس شورای اسلامی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شورای اداری تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و بودجه و‌امور مالی مجلس خواهد رسید.

‌ماده ۱۳ – به مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که همسر آنان قادر به کار نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج‌فرزندان می‌باشند مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند ۱ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – مستخدمین رسمی مجلس به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شوند در اولین گروه مربوط تخصیص می‌یابند و در صورتی که دارای‌سوابق خدمت دولتی قابل قبول باشند به ازاء هر سال خدمت از ۳% افزایش سنواتی حقوق مبناء آخرین گروه مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان‌تعیین می‌شود برخوردار خواهند شد. لیکن احتساب این گونه سوابق از لحاظ ارتقاء گروه منوط به اتمام دوره آزمایشی و صدور حکم قطعی خواهد بود.‌ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول مجلس و همچنین نحوه احتساب سوابق در بخش خصوصی طبق ضوابط مشمولین قانون استخدام‌کشوری می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – برقراری فوق‌العاده‌های اضافه کار ساعتی، روزانه، سختی شرایط محیط کار و همچنین پرداخت هزینه‌های سفر، نقل مکان، ایاب و‌ذهاب، عیدی و پاداش و نحوه تهیه و تحویل لباس کار کارکنان مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری خواهد‌بود.

‌تبصره – فوق‌العاده نوبت‌کاری و کشیک برای کارکنان واحدهای بهداری، غذاخوری، موتوری، فنی و سایر مستخدمینی که در ساعات غیر متعارف‌اداری انجام وظیفه می‌نمایند بر اساس ضوابطی که توسط اداره امور پرسنلی مجلس تهیه و به تصویب شورای امور اداری می‌رسد پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – مستخدمین مجلس از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، خدمت نیمه‌وقت بانوان، استعفاء، نقل و انتقال و مأموریتها،‌رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعات کار، آمادگی به خدمت، بازخریدی و بازنشستگی، حداقل و حداکثر حقوق تابع مقررات مربوط به‌مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.

‌ماده ۱۷ – اداره امور پرسنلی مجلس مکلف است بر اساس مقررات این قانون و طرح طبقه‌بندی مشاغل، مستخدمین شاغل خود را در گروه‌استحقاقی تخصیص دهد.

‌ماده ۱۸ – مجموع پرسنل رسمی و پیمانی مجلس از دو برابر و مجموع نیروهای مذکور در بندهای ج و ‌د ماده ۲ این قانون از دو سوم تعداد‌نمایندگان هر دوره تجاوز نخواهد کرد.

‌تبصره – استاندارد مشاغل تشکیلات اداری مجلس و ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه با توجه به ضوابط و آیین‌نامه‌های قانون استخدامی کشوری‌توسط اداره امور پرسنلی مجلس تهیه و با تأیید شورای اداری به تصویب هیأت‌رییسه مجلس خواهد رسید.

‌ماده ۱۹ – در مواردی که این قانون مسکوت است ملاک قوانین و آیین‌نامه‌ها و اصلاحات بعدی قانون استخدام کشوری خواهد بود. و با تصویب‌این قانون کلیه مقررات قبلی مربوط به استخدام مستخدمین مجلس شورای اسلامی و قوانین مغایر لغو می‌گردد.

‌ماده ۲۰ – رییس سازمان اداری مجلس موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون و تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی مورد نیاز و طرح‌طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و شرح وظایف و شرایط احراز رشته‌های شغلی و جدول تخصیص مشاغل و شرایط احراز‌گروه‌های ورودی و همچنین جدول حداقل و حداکثر فوق‌العاده شغل را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب کمیسیون‌مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند.

‌تبصره – تغییرات و اصلاحات بعدی نیز به ترتیب ماده فوق عمل خواهد شد.

‌ماده ۲۱ – امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۳۷۱.۹.۲۵ تابع این مقررات خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یک شنبه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۹.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری