قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳

ماده ۱ – بندهای ماده (۸۸) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌ شود: ‌

ماده ۸۸ – دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای ‌مربوط به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیردولتی که بیش از بیست و ‌پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌ شود ممنوع است.

ماده ۲ – در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌ مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار ‌می ‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌ گردد.

ماده ۳ – دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها، مادامی که ‌در قید حیات باشند بپردازد.

ماده ۴ – در بند (ت) ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «‌عیال دائمی متوفی» حذف می‌ گردد.

ماده ۵ – قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۲۸ و برقراری حقوق‌ وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

۱ – در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «‌شوهر» کلمه «‌حرفه» حذف می‌ گردد.

۲ – تبصره (۲) قانون مذکور حذف می‌ گردد و تبصره (۳) به تبصره (۲) تبدیل می ‌یابد.

ماده ۶ – عبارت دو سوم مندرج در ماده (۱) و بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می ‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ‌ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد ‌بود.

ماده ۷ – ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌ های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و ‌اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۶ به ترتیب زیر اصلاح می‌ گردد:

– به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌ معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌ العاده ‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می ‌شود.

-کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک ‌بار حسب مورد.

ماده ۸ – تبصره (۳) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی ‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا از کارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم ‌الاجراء است. ‌

ماده ۹ – مستخدمان موضوع تبصره(۲) ماده(۱۳۳) و مواد(۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاهها اعم از دولتی و یا غیردولتی مأمور یا منتقل شده یا بشوند، درصورتی که بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده یا بشوند، معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط براین که از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. درصورتی که در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا فوت، حقوق قبلی بازنشسته طبق قوانین و مقررات مربوط بیشتر باشد، ملاک پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی‌حقوق بیشترخواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰)

ماده ۱۰ – این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (۱) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌ های آن مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ که ‌بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می ‌شوند از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لازم‌ الاجراء می ‌باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این ‌قانون لغو می ‌گردد. ‌

تبصره – قسمت اول ماده (۷) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از ۱ /۱ /۱۳۷۹ بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می ‌شوند‌ لازم ‌الاجراء می ‌باشد. ‌

ماده ۱۱ – بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه ‌گذاری و سود سپرده ‌گذاری ‌های کسور بازنشستگی‌ مشترکین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌ های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

 بندهای (‌د) و (ه) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه.

  بند (هـ) تبصره (۴) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور.

– قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌ های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و ۱۳۷۶/۹/۱۶ .

ردیف ‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می ‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

کسور بازنشستگی مربوطه (‌مواد «۱»، «۲»، «۴»، «۵» و «۶» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می‌ شود.) ‌

ماده ۱۲ – به دولت اجازه داده می ‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا ‌نه درصد (۹%) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود. ‌

ماده ۱۳ – در صورت نیاز به دستورالعمل ‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و‌ ابلاغ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی و ماده (۸۶) آئین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل ‌نگردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری