ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد:

۱.         قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۰/۰۱/۲۴

۲.         قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به راه‌آهن شمال مصوب ۱۳۱۰/۰۱/۳۱

۳.         قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان تپه به ملکیت موسسه شیر و خورشید سرخ مصوب ۱۳۱۰/۰۱/۳۱

۴.         قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبس‌ها و توقیفگاه‌ها مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۱۴

۵.         قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت اداره نظمیه مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۱۴

۶.         قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۱۴

۷.         قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسن خان خانلری مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۱۹

۸.         قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیف‌های نظمیه و مخارج فوق العاده مامورین اعزامی بقصبه بوکان مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۲۳

۹.         قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۲۹

۱۰.      نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۳۰

۱۱.      قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی مصوب   ۱۳۱۰/۰۳/۱۶

۱۲.      قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتی‌های ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانکهای رم

           مصوب   ۱۳۱۰/۰۳/۳۰

۱۳.      قانون راجع بواگذاری قلاع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار مصوب   ۱۳۱۰/۰۳/۳۰

۱۴.      قانون یکصد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه بممیزی و مخارج راجعه بدفع سن مصوب   ۱۳۱۰/۰۴/۰۶

۱۵.      قانون تعیین تکلیف مال التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و مال التجاره‌های موجوده در گمرک خانه‌های ایران مصوب   ۱۳۱۰/۰۴/۰۶

۱۶.      قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران مصوب   ۱۳۱۰/۰۴/۱۳

۱۷.      قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب   ۱۳۱۰/۰۴/۱۳

۱۸.      تصمیم قانونی راجع بتجدید نظر در ماده ۱۵ نظامنامه قانون اجازه نامه طبابت مصوب   ۱۳۱۰/۰۴/۲۰

۱۹.      قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۲۰

۲۰.      قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۰۳

۲۱.      قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب  ۱۳۱۰/۰۵/۱۷

۲۲.       قانون اجازه پرداخت مازاد عایدات۱۳۰۹ مملکتی برای پرداخت مخارج۱۳۱۰ بعنوان مساعده مصوب  ۱۳۱۰/۰۵/۱۷

۲۳.      قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشده‌اند مصوب ۱۷/۵/۱۳۱۰

۲۴.      قانون راجع به بودجه سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فلاحت مصوب  ۱۳۱۰/۰۵/۳۱

۲۵.      قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن مصوب  ۱۳۱۰/۰۶/۰۷

۲۶.      قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ مصوب  ۱۳۱۰/۰۶/۳۰

۲۷.      قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات ۱۳۰۵ الی آذر ۱۳۰۹ اداره راه‌آهن و کشتی رانی آذربایجان مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۰۶

۲۸.      قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیائی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌ها مصوب ۶/۷/۱۳۱۰

۲۹.      قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۰۶

۳۰.      قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۱۰

۳۱.      قانون پنج هزار تومان اعتبار بابت مطالبات سال ۱۳۰۹ اعضاء هیات تفتیشیه مملکتی مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۱۱

۳۲.      قانون راجع به جواز ورود سرمایه‌های خارجی به صورت ماشین‌آلات مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۱۱

۳۳.      قانون پانزده هزار تومان اعتبار اضافی برای جلوگیری از امراض ساریه مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۱۵

۳۴.      قانون اعتبار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۲۵

۳۵.      قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایطالیا مصوب  ۱۳۱۰/۰۷/۲۵

۳۶.      قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب  ۱۳۱۰/۰۸/۰۲

۳۷.       قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح و مخارج ساختمان راه‌آهن مصوب۲/۸/۱۳۱۰

۳۸.      قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصائیه و سجل احوال مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۰۴

۳۹.      قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۰۴

۴۰.      قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان جهت تأسیس چراغ برق ادارات دولتی مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۱۱

۴۱.      قانون بیست و نه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از امراض ساریه و مخارج اضافی دیگر مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۲۳

۴۲.      قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۲۳

۴۳.      قانون صلاحیت دیوان جزاء عمال دولت مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۲۳

۴۴.      تصحیح قانون صلاحیت دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۲۶

۴۵.      قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۲۸

۴۶.      قانون تعیین طرز پرداخت قسمتی از حقوق مستخدمین خارجی که به‌پهلوی منظور گردیده مصوب  ۱۳۱۰/۰۹/۲۸

۴۷.      قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص مؤسسه دفع آفات حیوانی مصوب  ۱۳۱۰/۱۰/۰۷

۴۸.      قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱ مصوب  ۱۳۱۰/۱۰/۱۴

۴۹.      قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن مصوب  ۱۳۱۰/۱۰/۱۸

۵۰.      قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه ۱۳۱۰ اداره کل تجارت مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۰۲

۵۱.      قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قصبه نی ریز به بلدیه همان محل مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۰۵

۵۲.      قانون سه هزار تومان اعتبار برای تأمین کسر اعتبارات سال ۱۳۱۰ دولت مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۰۵

۵۳.      قانون اجازه خرید کامیون جهت محبس مرکزی مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۱۲

۵۴.      قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۱۲

۵۵.      قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۲۴

۵۶.       قانون اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتی‌های دولتی مصوب  ۱۳۱۰/۱۱/۲۸

۵۷.      قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۰۵

۵۸.      مواد راجع به دیوان جزای عمال دولت مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۱۰

۵۹.      قانون اجازه مصرف عوائد خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۱۵

۶۰.      قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۱۹

۶۱.      قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین‌آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قند سازی کرج مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۲

۶۲.      قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

۶۳.      قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

۶۴.       قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوط به راه‌آهن در سال۱۳۱۱ مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۸

۶۵.      قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب  ۱۳۱۱/۰۱/۳۰

۶۶.      قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب  ۱۳۱۱/۰۲/۰۶

۶۷.      قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی امریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۰

۶۸.      قانون راجع به تأمین مدعی‌به از طرف مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۵

۶۹.      قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۸

۷۰.      قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۷۱.      قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۷۲.      قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۲

۷۳.      قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۱۷

۷۴.      قانون اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۲۴

۷۵.      قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۳۱

۷۶.      قانون اجازه فروش املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده نشین کردن طوایف آن حدود مصوب ۱۳۱۱/۰۴/۱۴

۷۷.      قانون انحصار تجارت (خارجی) مصوب ۱۳۱۱/۰۴/۱۹

۷۸.      قانون اعتبار برای استخدام نفرات امنیه جهت اجرائیات مصوب ۱۳۱۱/۰۴/۲۸

۷۹.      قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله طهران مصوب ۱۳۱۱/۰۴/۲۸

۸۰.      قانون اجازه طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره مصوب ۱۳۱۱/۰۵/۱۱

۸۱.      قانون اجازه پرداخت تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت خارجه مصوب ۱۳۱۱/۰۵/۱۱

۸۲.      قانون اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به مؤسسه انحصار دخانیات برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی مصوب ۱۳۱۱/۰۵/۱۸

۸۳.      قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک علاقه و اشخاص با املاک دولتی مصوب ۱۳۱۱/۰۵/۲۵

۸۴.       قانون هشتاد هزار لیره اعتبار اضافی برای مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید مصوب ۱۳۱۱/۰۵/۲۵

۸۵.      قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۰۸

۸۶.      قانون اعتبار جهت مرمت عمارات و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قونسولگری‌های خاک شوروی مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۰۸

۸۷.      تصمیم قانونی راجع به آقای اسمعیل خان قشقایی و ناصرخان قشقایی مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۰۸

۸۸.      قانون تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و نه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۱۵

۸۹.      قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۱۵

۹۰.      قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راه‌آهن جنوب مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۲۲

۹۱.      قانون اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۲۹

۹۲.      قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۲۹

۹۳.      قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۲۹

۹۴.      قانون اعتبار اضافی جهت مخارج مربوطه به کارخانه سیمان سازی مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۰۵

۹۵.      قانون اجازه واگذاری قراء خالصه اطراف کرج به عنوان اجاره به مؤسسه قند سازی کرج مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۰۵

۹۶.      قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پول‌های نیکل سابق مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۰۵

۹۷.      قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۰۵

۹۸.      قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۱۲

۹۹.      قانون یکصد و پنجاه هزار ریال اعتبار برای امتداد تونلهای معدن شمشک مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۱۲

۱۰۰.   قانون یکصد و سی و پنج هزار پهلوی اعتبار اضافی برای مخارج مربوطه به بحریه مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۱۲

۱۰۱.   قانون معافیت قسمتی از وسائط نقلیه بلدی و مریضخانه‌ها شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۱۲

۱۰۲.   قانون اجازه و پرداخت دیون معوقه اداره احصائیه و سجل احوال مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۲۱

۱۰۳.   قانون راجع به مخارج مربوطه به راه‌آهن زاهدان و لوله آب میر جاوه مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۲۱

۱۰۴.   قانون اجازه واگذاری خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۲۸

۱۰۵.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۱/۰۷/۲۸

۱۰۶.   قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۰۵

۱۰۷.   قانون اجازه پرداخت کسر بودجه ۱۳۱۱ مدارس ایران در بین النهرین مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۰۵

۱۰۸.   قانون اعتبار اضافی جهت مصارف مربوطه بدفع آفات حیوانی مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۰۵

۱۰۹.   قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات نظمیه مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۰۵

۱۱۰.   قانون راجع بمخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‌آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۱۲

۱۱۱.   قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال ۱۳۱۱ مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۱۲

۱۱۲.   قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه در پرداخت حقوق انحصار مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۱۲

۱۱۳.   قانون راجع به بقایای جرائم قاچاق تریاک مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۱۹

۱۱۴.   قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راه‌آهن جنوب و تکمیل قسمت‌های موجوده مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۲۶

۱۱۵.   قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۲۶

۱۱۶.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۲۶

۱۱۷.   قانون راجع به مخارج تعمیرات محبس‌ها و توقیفگاهها مصوب ۱۳۱۱/۰۸/۲۶

۱۱۸.   قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی مصوب ۱۳۱۱/۰۹/۰۳

۱۱۹.   قانون تکمیل قانون اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها مصوب ۱۳۱۱/۰۹/۰۳

۱۲۰.   قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک مصوب ۱۳۱۱/۰۹/۱۰

۱۲۱.   قانون اجازه پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۱/۰۹/۲۰

۱۲۲.   قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۰۹/۲۴

۱۲۳.   قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۰۷

۱۲۴.   قانون راجع به فرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۰۷

۱۲۵.   قانون ۱۹ میلیون و یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راه‌آهن شمال مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۱

۱۲۶.   قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۱

۱۲۷.   قانون راجع به مخارج تحصیل ۹۰ نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راه‌آهن مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۱

۱۲۸.   قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۳

۱۲۹.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه بحق العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۳

۱۳۰.   قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سیم کشی از شیراز به تل خسروی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۳

۱۳۱.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۲۰

۱۳۲.   قانون یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت الوار لرستان مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۲۴

۱۳۳.   قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۲۴

۱۳۴.   تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۱۲

۱۳۵.   قانون اجازه پرداخت سی میلیون ریال بابت مخارج دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۲ راه‌آهن و سیمان‌سازی مصوب ۱۳۱۲/۰۲/۱۵

۱۳۶.   تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقای حاج میرزا حبیب الله امین مصوب ۱۳۱۲/۰۲/۳۱

۱۳۷.    قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال برای مخارج مربوطه به راه‌آهن در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۱۸

۱۳۸.   قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۱۸

۱۳۹.   قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر ده نو  مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۲۷

۱۴۰.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۰۴

۱۴۱.   قانون سیصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخته قاپو کردن عشایر مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۱۱

۱۴۲.   قانون اجازه فروش قسمتی از منسوجات ممنوعه در خارج از مراکز فروش دولتی مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۱۱

۱۴۳.   قانون راجع به سهام و مخارج کارخانه قند سازی کرج مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۲۵

۱۴۴.   قانون سیصد و شصت هزار لیره اعتبار اضافی جهت خرید شش کارخانه قند سازی و مخارج مربوط به آن مصوب ۱۳۱۲/۰۵/۰۸

۱۴۵.   قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون‌ها مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۰۱

۱۴۶.   قانون ده میلیون اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۰۸

۱۴۷.   قانون راجع به اعتبار منظوره جهت کتاب خانه تبریز مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۱۵

۱۴۸.   قانون اصلاح قانون تذکره مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۱۵

۱۴۹.   تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۲۶

۱۵۰.   قانون اجازه استقراض برای ساختمان عمارت جدید بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک مزبور مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۰۲

۱۵۱.   قانون راجع به محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۰۲

۱۵۲.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار اضافی برای ساختمان راه شمشک مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۰۹

۱۵۳.   قانون راجع به عواید بهره برداری راه‌آهن مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۰۹

۱۵۴.   قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۰۹

۱۵۵.   قانون اجازه قرضه بلدیه‌های ولایات برای تأمین ارزاق عمومی مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۲۰

۱۵۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۲۳

۱۵۷.   قانون چهار هزار و دویست پهلوی اعتبار برای مخارج تکمیل ماشین‌های معدن ذغال‌سنگ شمشک مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۳۰

۱۵۸.   قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۳۰

۱۵۹.   قانون اعتبار اضافی برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۱۸

۱۶۰.   قانون یکصد و پنجاه هزار لیره اعتبار برای خریداری واگون و لکوموتیو راه‌آهن مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۱۸

۱۶۱.   قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت‌های راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۱۸

۱۶۲.   قانون اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۲۹

۱۶۳.   قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۲۹

۱۶۴.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۰۱

۱۶۵.   تصمیم قانونی راجع بتعقیب جزائی آقایان میرزا ابراهیم خان قوام ـ محمد تقی خان اسعد و امیر حسینخان ایلخان مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۱۹

۱۶۶.   قانون راجع بسند خدمت آقای حاج مهدیقلی خان هدایت مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۱۹

۱۶۷.   قانون اجازه پرداخت بقیه قیمت و مخارج تعمیر اتومبیل‌های وزارت داخله مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۱۹

۱۶۸.   قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۰۳

۱۶۹.   قانون اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاک طهران از محل وجوه مأخوذه برای مخارج مقدماتی ثبت مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۱۰

۱۷۰.   قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی برای کسر مخارج محبوسین مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۱۷

۱۷۱.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات کل نظمیه از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۲۴

۱۷۲.   قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب ۱۳۱۲/۱۱/۰۱

۱۷۳.   قانون راجع به اجرای ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۱۲/۱۱/۰۵

۱۷۴.   قانون راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه مصوب ۱۳۱۲/۱۱/۰۵

۱۷۵.   قانون راجع به حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال ۱۳۱۲ ‌ مصوب ۱۳۱۲/۱۱/۰۸

۱۷۶.   قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۰

۱۷۷.   قانون اجازه مساعدت به کارخانه‌های داخلی به وسیله اعطاء قرضه مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۳

۱۷۸.   قانون اصلاح عبارتی ماده ۴۱ قانون تأمین مدعابه مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۶

۱۷۹.   قانون اجازه تأسیس دانش سراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۹ به استثنای تبصره ماده ۱

۱۸۰.   یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راه‌آهن در سال ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۲

۱۸۱.   تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۷

۱۸۲.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۳/۰۱/۲۹

۱۸۳.   قانون تخصیص قسمتی از بقایای عایدات صدی یک مالیات بر شرکتها بمخارج معوقه سال ۱۳۱۱ اطاقهای تجارت مصوب ۱/۲/۱۳۱۳

۱۸۴.   قانون راجع به نرخ طلا مصوب ۱۳۱۳/۰۲/۰۱

۱۸۵.   قانون راجع به سواد اسناد سجلی مصوب ۱۳۱۳/۰۲/۲۳

۱۸۶.   قانون راجع به تکمیل بیمارستان رازی و خرید زمین برای مریضخانه مصوب ۱۳۱۳/۰۲/۲۷

۱۸۷.   قانون برقراری وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات مصوب ۱۳۱۳/۰۳/۰۳

۱۸۸.   قانون سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۳/۰۳/۱۵

۱۸۹.   قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات مصوب ۱۳۱۳/۰۳/۱۵

۱۹۰.   قانون اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل قم مصوب ۱۳۱۳/۰۳/۲۴

۱۹۱.   قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه‌آهن و تأسیس دستگاه فانوسها و علائم بحری در سال ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۳/۰۴/۰۳

۱۹۲.   قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳/۰۴/۲۷

۱۹۳.   نظامنامه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی مصوب ۱۳۱۳/۰۵/۰۷

۱۹۴.   قانون هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۱۳

۱۹۵.   قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۰

۱۹۶.   قانون راجع به طبع اسکناسهای جدید مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۰

۱۹۷.   قانون اجازه استقراض برای ساختمان سیل بند شهر تبریز مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۷

۱۹۸.   قانون اجازه اجرای مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۷

۱۹۹.   قانون پانصد هزار ریال اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۷

۲۰۰.   قانون اجازه صدور شلتوک مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۲۷

۲۰۱.   قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای کلاس قضائی در وزارت داخله مصوب ۱۳۱۳/۰۷/۰۳

۲۰۲.   قانون اصلاح مواد ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۵ قانون انتخابات مصوب ۱۳۱۳/۰۷/۱۰

۲۰۳.   قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۰۱

۲۰۴.   نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۰۳

۲۰۵.   قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۱۵

۲۰۶.   قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۲۴

۲۰۷.   قانون راجع به فارغ التحصیل‌های دبیرستان‌های فلاحتی مصوب ۱۳۱۳/۱۰/۰۳

۲۰۸.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۳/۱۰/۱۲

۲۰۹.   تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقای میرزا جواد خان امامی مصوب ۱۳۱۳/۱۰/۲۰

۲۱۰.   قانون تفریغ بودجه یکسال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱

۲۱۱.   تامین اعتبار و اجازه برای ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۲.   قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۱۴

۲۱۳.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از محل عایدات بلدیه اصفهان مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۴.   قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی در وزارت داخله و پرداخت حق الکفاله مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۵.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی مصوب ۱۳۱۴/۰۳/۲۷

۲۱۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۴/۰۳/۲۷

۲۱۷.   قانون راجع به اعتبار ساختمانهای مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان مصوب ۱۳۱۴/۰۴/۰۸

۲۱۸.   قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۳۱۴/۰۴/۰۸

۲۱۹.   قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران مصوب ۱۳۱۴/۰۴/۱۷

۲۲۰.   قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ مصوب ۱۳۱۴/۰۴/۲۹

۲۲۱.   قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۱۳۱۴/۰۴/۲۹

۲۲۲.   قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راه‌آهن مصوب ۱۳۱۴/۰۵/۱۲

۲۲۳.   قانون راجع به عوائد دفتری نمایندگی‌های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۰

۲۲۴.   قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال ببلدیه بندر گز مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۰

۲۲۵.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه‌های اهواز ـ شیراز ـ کرمان و زنجان مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۰

۲۲۶.   قانون تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۰

۲۲۷.   قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۵

۲۲۸.   قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس مصوب ۱۳۱۴/۰۷/۱۳

۲۲۹.   قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه‌ها مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۲۹

۲۳۰.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۴/۱۰/۰۷

۲۳۱.   قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایطالیا و حبشه مصوب ۱۳۱۴/۱۰/۰۷

۲۳۲.   قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴/۱۰/۲۸

۲۳۳.   قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سد سازی تبریز از بانک ملی مصوب ۱۳۱۴/۱۱/۱۲

۲۳۴.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۴/۱۱/۲۶

۲۳۵.   قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۱۴/۱۱/۲۶

۲۳۶.   قانون الغاء ماده ۱۲ قانون تذکره مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۰۵

۲۳۷.   قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۷

۲۳۸.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم مصوب ۱۳۱۴/۹/۱۳

۲۳۹.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشام زاده مصوب ۱۳۱۵/۰۲/۱۳

۲۴۰.   قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم سابق وزارت مالیه مصوب ۱۳۱۵/۰۲/۱۳

۲۴۱.   قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۵/۰۴/۰۹

۲۴۲.   قانون اجازﮤ استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت مصوب ۱۳۱۵/۰۵/۱۱

۲۴۳.   قانون اجازه تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری مصوب ۱۳۱۵/۰۵/۱۱

۲۴۴.   قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۱۵/۰۵/۱۱

۲۴۵.   قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت مؤسسه پاستور مصوب ۱۳۱۵/۰۶/۰۱

۲۴۶.   متمم نظامنامه‌های کمک خرج محصلین بی بضاعت و مدارس مصوب ۱۳۱۵/۰۶/۱۰

۲۴۷.   قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۱۵/۰۷/۰۵

۲۴۸.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۵/۰۸/۰۷

۲۴۹.   قانون راجع به نشر اسکناس مصوب ۱۳۱۵/۰۸/۱۷

۲۵۰.   قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۰۲

۲۵۱.   قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۰۲

۲۵۲.   قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۰۹

۲۵۳.   قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۰۹

۲۵۴.   قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاریها در شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۲۷

۲۵۵.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۶/۰۱/۲۹

۲۵۶.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۲۰

۲۵۷.   قانون اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۲۰

۲۵۸.   تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمود جم مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۱۶

۲۵۹.   قانون اجازه تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۱۳۱۶/۰۷/۰۸

۲۶۰.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۳۱۶/۰۷/۲۰

۲۶۱.   قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۱۶

۲۶۲.   قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۲۵

۲۶۳.   قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه آهن و لکومتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی مصوب ۱۳۱۶/۰۹/۰۷

۲۶۴.   قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۱۳۱۶/۱۰/۱۹

۲۶۵.   قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۱۳۱۶/۱۱/۲۴

۲۶۶.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۶/۱۲/۱۵

۲۶۷.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی مصوب ۱۳۱۶/۱۲/۱۹

۲۶۸.   قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۱۷/۰۳/۲۹

۲۶۹.   قانون اجازه پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه‌آهن در سال ۱۳۱۷ مصوب ۱۳۱۷/۰۴/۰۵

۲۷۰.   قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره برداری نوغان مصوب   ۱۳۱۷/۰۴/۰۵

۲۷۱.   قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۱۷/۰۴/۰۵

۲۷۲.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده مصوب ۱۳۱۷/۰۵/۱۶

۲۷۳.   قانون اجازه دریافت ۷ میلیون ریال وام از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۱۷/۰۷/۰۳

۲۷۴.   آیین‌نامه اصلاح قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۷ آیین‌نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی مصوب ۱۳۱۷/۰۷/۰۳

۲۷۵.    قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور مصوب ۱۳۱۷/۰۷/۱۰

۲۷۶.   آئین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳۱۷/۰۷/۱۳

۲۷۷.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۳۱۷/۰۷/۲۴

۲۷۸.   قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیل‌های دانش سرای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۱۷/۰۸/۰۵

۲۷۹.   قانون تصویب اعطای صفت ایرانی بوالاحضرت فوزیه مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۰۸

۲۸۰.   قانون راجع به تعدیل مال الاجاره‌ها مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۰۱

۲۸۱.   قانون اجازه پرداخت چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱

۲۸۲.  قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱

۲۸۳.   قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی مربوطه به مستخدمین دولت مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۸

۲۸۴.   قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۲۵

۲۸۵.   قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه‌آهن و بندر شاهپور مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۰۹

۲۸۶.   قانون سرشماری مصوب ۱۳۱۸/۰۳/۱۰

۲۸۷.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۱۰

۲۸۸.   قانون تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۱

۲۸۹.   ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴

۲۹۰.   قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۳۱

۲۹۱.   قانون دویست و پانزده هزار ریال اعتبار اضافی به کارپردازی مجلس مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۱۵

۲۹۲.   قانون اجازه بیست میلیون ریال وام به وزارت کشور برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵

۲۹۳.   قانون اجازه دو میلیون ریال وام به وزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵

۲۹۴.   قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵

۲۹۵.   تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر متین دفتری مصوب ۱۳۱۸/۰۸/۲۰

۲۹۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۳۱۸/۰۸/۲۷

۲۹۷.   آیین نامه کیفر متخلفین از قوانین و آیین نامه‌های سرشماری مصوب ۱۳۱۸/۱۱/۲۳

۲۹۸.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۱

۲۹۹.   قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۱

۳۰۰.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۶

۳۰۱.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۳۱۹/۰۲/۱۵

۳۰۲.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس مصوب ۱۳۱۹/۰۲/۲۲

۳۰۳.   قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹/۰۲/۲۲

۳۰۴.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای منصور نخست وزیر مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۹

۳۰۵.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس مصوب ۱۳۱۹/۱۰/۱۵

۳۰۶.   قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۹/۱۱/۰۱

۳۰۷.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹

۳۰۸.   قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۱۳۲۰/۰۳/۲۵

۳۰۹.   قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۲۰/۰۴/۰۸

۳۱۰.   قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۲۰/۰۴/۲۲

۳۱۱.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۰/۰۶/۰۶

۳۱۲.   استعفای اعلیحضرت رضا شاه پهلوی و اعلام سلطنت والاحضرت ولایت عهد مصوب ۱۳۲۰/۰۶/۲۵

۳۱۳.   قرائت و امضاء قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه شاهنشاه پهلوی و فرمایشات دائر به مصالح کشور مصوب ۱۳۲۰/۰۶/۲۶

۳۱۴.   متن انتقالنامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی مصوب ۱۳۲۰/۰۶/۳۰

۳۱۵.   تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۰/۰۷/۰۱

۳۱۶.   قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره‌ای از بزه‌های وارد در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بدادگاه‌های دادگستری مصوب ۱۳۲۰/۰۷/۰۶

۳۱۷.   قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره از محکومیتهای سیاسی و عادی مصوب ۱۳۲۰/۰۷/۲۴

۳۱۸.   قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۰/۰۸/۰۶

۳۱۹.   تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست‌وزیر مصوب ۱۳۲۰/۰۹/۲۳

۳۲۰.   قانون اجازه توأم شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۱۳۲۰/۱۰/۲۸

۳۲۱.   قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات مصوب ۱۳۲۰/۱۱/۳۰

۳۲۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۰/۱۲/۱۴

۳۲۳.   تصمیم قانونی به دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۰/۱۲/۲۱

۳۲۴.   قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادیکه در وقایع اخیر بشهادت رسیده‌اند بورثه آنان بعنوان وظیفه ماهیانه مصوب ۱۳۲۰/۱۲/۲۸

۳۲۵.   قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای معاملات خارجی و خرید اجناس انحصاری مصوب ۱۳۲۱/۰۱/۱۱

۳۲۶.   قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارده از خارجه از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۲۱/۰۱/۳۰

۳۲۷.   قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۲۱/۰۲/۲۰

۳۲۸.   قانون طرز تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۱/۰۲/۲۳

۳۲۹.   قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه‌های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۱۳۲۱/۰۳/۰۷

۳۳۰.   قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱/۰۳/۱۲

۳۳۱.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۱/۰۳/۲۸

۳۳۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۱۳۲۱/۰۵/۲۲

۳۳۳.   قانون اجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۱۳۲۱/۰۶/۲۱

۳۳۴.   قانون اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۱۳۲۱/۰۷/۲۸

۳۳۵.   قانون اجازه تأسیس وزارت خواروبار مصوب ۱۳۲۱/۰۷/۳۰

۳۳۶.   قانون اجازه پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواروبار برای خرید گندم و سایر مواد غذایی مصوب ۱۳۲۱/۰۸/۱۰

۳۳۷.   قانون اجازه پرداخت دو ماه حقوق کارمندان دولت به عنوان مساعده مصوب ۱۳۲۱/۰۹/۰۱

۳۳۸.   قانون چهل و سه میلیون ریال اعتبار برای افزایش بهای چغندر قند مصوب ۱۳۲۱/۰۹/۱۲

۳۳۹.   قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۳۲۱/۱۰/۱۷

۳۴۰.   قانون طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۱/۱۱/۰۱

۳۴۱.   قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن منظور در بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۱۱/۰۱

۳۴۲.   قانون اجازه خرید عمارت تعاونی مصرف واقعه در خیابان فردوسی به وزارت بازرگانی و پیشنه و هنر مصوب ۱۳۲۱/۱۱/۱۱

۳۴۳.   قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ التحصیل‌های دانشکده‌ها و دبیرستانهای کشاورزی دامپزشکی از صرفه جویی بودجه وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۲۱/۱۱/۱۱

۳۴۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۲۱

۳۴۵.   قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۰۶

۳۴۶.   اصلاح ماده سوم آئیننامه قانون شهرداری مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۱۳

۳۴۷.   قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمائی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۱۸

۳۴۸.   تصمیم قانونی دائر به منع تعقیب آقای گلشائیان مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۰

۳۴۹.   قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۰

۳۵۰.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهت تهیه غذای مورد مصرف سال ۱۳۲۱ بیمارستانها مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۰

۳۵۱.   قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تأمین خواربار مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۰

۳۵۲.   قانون چهار میلیون و پانصد هزار دولار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۵

۳۵۳.   اصلاح ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۶

۳۵۴.   قانون اجازه پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم بانان مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۷

۳۵۵.   قانون اجازه پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۹

۳۵۶.   قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۲۹

۳۵۷.   قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آن مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۰۷

۳۵۸.   قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری مرض تیفوس و تیفوئید مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۱۱

۳۵۹.   قانون راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۱۱

۳۶۰.   قانون راجع به فوق العاده سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سر پاسبانان اداره کل شهربانی مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۱۱

۳۶۱.   قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ وزارت خواربار مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۱۱

۳۶۲.   قانون اجازه پرداخت بودجه پنج ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۲۱

۳۶۳.  قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور مصوب ۱۳۲۲/۰۱/۲۵

۳۶۴.   قانون سه میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از امراض تیفوس و تیفوئید شهرستانها مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۲۲

۳۶۵.   قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۱۳

۳۶۶.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۲۰

۳۶۷.   قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۲۹

۳۶۸.   قانون راجع به جریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب ۱۳۲۲/۰۳/۰۳

۳۶۹.   آئین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۲/۰۳/۱۶

۳۷۰.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۲/۰۳/۱۹

۳۷۱.   قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۲۲/۰۳/۲۴

۳۷۲.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۴/۰۵

۳۷۳.   ‌قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیر ماه ۱۳۲۲ و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان و خدمتگزاران مجلس مصوب ۱۳۲۲/۰۴/۰۷

۳۷۴.   ‌قانون پنج میلیون ریال اعتبار به وزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم قانونگذاری مصوب ۱۳۲۲/۰۴/۲۸

۳۷۵.   قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۰۶ به استثنای تبصره۱ ماده ۸

۳۷۶.   آیین نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۱۴

۳۷۷.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۲۳

۳۷۸.   قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌نمایند مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۲۳

۳۷۹.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در امرداد ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۲۷

۳۸۰.   قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ تعرفه مصوب ۱۳۲۲/۰۵/۲۷

۳۸۱.   قانون اجازه فروش مسکوک نیکل خارج از رواج و ضرب پشیز مس مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۰۱

۳۸۲.   ‌قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش به وزارت جنگ مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۰۶

۳۸۳.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۴.   اصلاح قسمتی از آئین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۱

۳۸۵.   قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۲

۳۸۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه شهریور ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۴

۳۸۷.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه شهریور ماه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۴

۳۸۸.   ‌قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷

۳۸۹.   قانون اصلاح ماده ۶ قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی مصوب ۱۳۲۲/۰۷/۰۷

۳۹۰.   قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانی مصوب ۱۳۲۲/۰۷/۱۷

۳۹۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۲/۰۷/۲۸

۳۹۲.   ‌قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهر ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۷/۲۸

۳۹۳.   آئین‌نامه قانون کمک بکارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۰۲

۳۹۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای سهیلی مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۵.   قانون اجازه بیست میلیون ریال وام برای افزایش سرمایه بنگاه داروئی مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۵

۳۹۶.   قانون اجازه چهارصد میلیون ریال وام به وزارت دارائی برای خرید غله در بقیه سال ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۶

۳۹۷.   قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۶

۳۹۸.   قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۶

۳۹۹.   اصلاح ماده ۱۲ آئین‌نامه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۸

۴۰۰.   قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورایعالی فرهنگ مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۹

۴۰۱.   تصمیم قانونی راجع به انتخاب کمیسیون ۶ نفری برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۲۲

۴۰۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۲۳

۴۰۳.   تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۲۹

۴۰۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر( موضوع استیضاح اقای مهندس فریور) مصوب ۱۳۲۳/۰۲/۲۸

۴۰۵.   تصمیم قانونی راجع به ۱۵روز مهلت به‌کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین مصوب ۱۳۲۳/۰۲/۲۸

۴۰۶.   تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین مصوب ۱۳۲۳/۰۳/۰۷

۴۰۷.   قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی مصوب ۱۳۲۳/۰۳/۲۱

۴۰۸.   قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیر آبادجهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی مصوب ۱۳۲۳/۰۳/۲۵

۴۰۹.   قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری مصوب ۱۳۲۳/۰۳/۲۵

۴۱۰.   تصمیم قانونی راجع به دوماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۱۳۲۳/۰۴/۱۸

۴۱۱.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۰۴/۲۷

۴۱۲.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۰۵/۰۱

۴۱۳.   تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعلام جرم منتسب به آقای سهیلی در مورد انتخابات فارس مصوب

         ۱۳۲۳/۰۷/۰۲

۴۱۴.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۰۷/۰۲

۴۱۵.   قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ مصوب ۹/۷/۱۳۲۳

۴۱۶.   قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین مصوب ۱۳۲۳/۰۷/۲۰

۴۱۷.   قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرائم ‌مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰ مصوب

          ۱۳۲۳/۰۸/۰۲

۴۱۸.   قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهرماه ۱۳۲۳ برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبانماه ۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۰۸/۲۵

۴۱۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۰۹/۱۳

۴۲۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۰۹/۲۳

۴۲۱.   قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو مصوب ۱۳۲۳/۱۰/۱۸

۴۲۲.   تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می‌دهند مصوب ۱۳۲۳/۱۰/۲۷

۴۲۳.   قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۱۳۲۳/۱۱/۰۵

۴۲۴.   تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۳/۱۱/۱۹

۴۲۵.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۰۱

۴۲۶.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۰

۴۲۷.   تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۳

۴۲۸.   تصمیم قانونی دائر بتشکیل کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به واقعه ۱۵ اسفندماه۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۲۲

۴۲۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۱/۲۸

۴۳۰.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۱۳۲۴/۰۱/۳۰

۴۳۱.   قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مصوب ۱۳۲۴/۰۱/۳۰

۴۳۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۲۴

۴۳۳.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۰۳/۲۷

۴۳۴.   تمدید مدت تبصره ماده ۱ آئین‌نامه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۰۳/۳۱

۴۳۵.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه تیر ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۰۵/۰۲

۴۳۶.   قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۰۷/۰۴

۴۳۷.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۷/۰۵

۴۳۸.   تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانون گذاری مصوب ۱۳۲۴/۰۷/۱۹

۴۳۹.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۱۳۲۴/۰۸/۰۲

۴۴۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۸/۱۵

۴۴۱.   قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۴/۰۸/۲۲

۴۴۲.   قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران مصوب ۱۳۲۴/۰۸/۲۷

۴۴۳.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبانماه ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۰۹/۰۱

۴۴۴.  اصلاح آئین‌نامه مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۴/۰۹/۰۱

۴۴۵.   قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذرماه سال جاری مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۰۴

۴۴۶.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۱۱

۴۴۷.   قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۱۳

۴۴۸.   قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ ببعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا میشوند بوارث قانونی آنها و برقراری

         چندفقره مستمری مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۲۳

۴۴۹.   تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۲۵

۴۵۰.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۱۱/۰۱

۴۵۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ۱۳۲۴ مصوب ۱۳۲۴/۱۱/۳۰

۴۵۲.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقای علی فرخ) مصوب ۱۳۲۴/۱۲/۰۹

۴۵۳.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (در دو موضوع یکی خرید ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و

          دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان) مصوب ۱۳۲۴/۱۲/۰۹

۴۵۴.   تصمیم قانونی دائر به تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید) مصوب ۱۳۲۴/۱۲/۰۹

۴۵۵.   قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه جوئی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا مصوب ۱۳۲۴/۱۲/۱۶

۴۵۶.   طرح قانونی دایر بتصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) نسبت به کشور و مشروطیت ایران مصوب ۱۳۲۶/۰۶/۱۰

۴۵۷.   تصمیمات مجلس شورای ملی راجع به انتخاب آقایان  دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۶/۰۶/۱۷

۴۵۸.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۱۳۲۶/۰۷/۱۲

۴۵۹.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان و آذرماه ۱۳۲۶ مصوب ۱۳۲۶/۰۹/۰۵

۴۶۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه اقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۶/۱۰/۱۶

۴۶۱.   قانون الغای قانون مصوبه ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مصوب ۱۳۲۶/۱۰/۲۴

۴۶۲.   قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا مصوب ۱۳۲۶/۱۱/۲۷

۴۶۳.   قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۲۶/۱۱/۲۹

۴۶۴.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۲۶

۴۶۵.   تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی مصوب ۱۳۲۶/۱۲/۰۹

۴۶۶.   قانون راجع باضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء مصوب ۱۳۲۶/۱۲/۰۹

۴۶۷.   قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب ۱۳۲۷/۰۱/۲۶

۴۶۸.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۰۴

۴۶۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۲۷

۴۷۰.   انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۲۷

۴۷۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۳/۰۱

۴۷۲.   قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۳۲۷/۰۳/۱۸

۴۷۳.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۳/۳۰

۴۷۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۴/۰۸

۴۷۵.   قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۴/۳۱

۴۷۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۵/۰۲

۴۷۷.   قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۱۳۲۷/۰۵/۲۶

۴۷۸.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۲۷

۴۷۹.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۶/۰۲

۴۸۰.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۷/۰۴

۴۸۱.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۲۷

۴۸۲.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۰۵

۴۸۳.   قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۰۹

۴۸۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۲۷

۴۸۵.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۲۷

۴۸۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبانماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰

۴۸۷.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۱۰/۰۷

۴۸۸.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۱۷

۴۸۹.   قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۲۶

۴۹۰.   قانون اجازه پرداخت بقیه آخرین حقوق مرحوم علی اکبر قاضی زاده درباره ورثه او بعنوان وظیفه مصوب ۱۳۲۷/۱۲/۱۵

۴۹۱.   قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۷/۱۲/۱۵

۴۹۲.   قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا مصوب ۱۳۲۷/۱۲/۱۹

۴۹۳.   قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مصوب ۱۳۲۷/۱۲/۱۹

۴۹۴.   قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۲۸/۰۱/۱۸

۴۹۵.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب ۱۳۲۸/۰۱/۲۹

۴۹۶.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ساعد نخست وزیر مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۲۸

۴۹۷.   قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۴

۴۹۸.   انتخاب آقایان ناصر قلی اردلان و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۲۸

۴۹۹.   قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۲۰

۵۰۰.   قانون اجازه برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ذوالفنون و مرحوم جلیلی و مرحوم رشیدی مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۲۷

۵۰۱.   قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۳۲۸/۰۳/۱۲

۵۰۲.   تصمیم قانونی دائر به‌تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی مصوب ۱۳۲۸/۰۳/۳۱

۵۰۳.   قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۱

۵۰۴.   قانون راجع بتجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۱

۵۰۵.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۵

۵۰۶.   قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۷

۵۰۷.   قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۱۳

۵۰۸.   قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۱۴

۵۰۹.   قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۰

۵۱۰.   قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارائی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۸

۵۱۱.   قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۸

۵۱۲.   قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۹

۵۱۳.   قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۲

۵۱۴.   قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۲

۵۱۵.   قانون تعویض املاک  مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۲

۵۱۶.   قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات  مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۴

۵۱۷.   قانون اصلاح ماده ۱۸ آیین‌نامه شماره یک قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۴

۵۱۸.   آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه  مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۵

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.