قانون موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

ماده ‌واحده ـ موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم ( ۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصدو سی و نهم ( ۱۳۹)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه ‌جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری ـ اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولتهای ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیرساخت حمل و نقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل و نقل که مسافر وکالا را بین دولتهای طرفهای متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر(ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولتهای ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته ­ شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به ­ شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده۱ـ طرفهای متعاهد بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقت نامه ­، ترتیبات انجام ­ شده بین دولتهای ساحلی دریای خزر و موازین بین‌المللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانین‌ شان همکاری خواهند کرد.

ماده۲ ـ هدف از این موافقت نامه ارتقای همکاری بین طرفهای متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بین‌المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه ­ یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد.

ماده۳ـ به ­ منظور اجرای این موافقت نامه، دولت های متعاهد باید:

۱ـ توسعه بیشتر خدمات حمل ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولتهای طرفهای متعاهد و عبور گذری(ترانزیتی) بر مبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات‌ تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛

۲ـ تدابیری برای تسهیل توسعه نقل وانتقال بار میان دولتهای ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، ازجمله نقل و انتقالی که از طریق پایانه‌های حمل و نقل می‌گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجراء کنند؛

۳ـ توسعه نقل و انتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین‌المللی را تسهیل کنند؛

۴ـ در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل و نقل شده بین دولتهای ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛

۵ ـ برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل و نقل بین‌المللی و هماهنگ‌سازی نرخهای بلند مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛

۶ ـ راجع به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفه‌ای حمل و نقل همکاری کنند؛

۷ـ به‌کارگیری و به روزرسانی روشهای موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری(ترانزیتی) را تسهیل کنند؛

۸ ـ در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل ‌آورند؛

۹ـ توسعه دالان‌های بین‌المللی حمل و نقل را که از قلمرو دولتهای طرفهای متعاهد عبور می‌کنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل و انتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرحهای مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛

۱۰ـ اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان ­ های بین‌المللی حمل و نقل در قلمرو دولتهای خود توسعه داده و اجراء کنند؛

۱۱ ـ طرحهای(پروژه‌های) مربوط به توسعه­، نوسازی و یکپارچه­سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق کنند؛

۱۲ـ مطابق با قوانین دولتهای خود و توافقات منعقدشده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی(کنترلی) در انجام عملیات حمل ونقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛

۱۳ـ بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر اساس استانداردهای عموماً شناخته‌شده بین‌المللی را تسهیل کنند؛

۱۴ـ در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری‌های پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانه­های هوشمند حمل و نقل همکاری کنند؛

۱۵ـ در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.

ماده۴ـ

۱ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب نشست ­ های منظم وزرای حمل و نقل دولتهای ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولتهای طرفهای متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهند کرد.

۲ـ در چهارچوب چنین نشست‌هایی طرفهای متعاهد می­توانند حسب ضرورت، گروههای کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنج‌جانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.

۳ـ طرفهای متعاهد در اجرای این موافقت نامه می‌توانند موافقت نامه‌های بین‌المللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.

ماده ۵ ـ هر طرف‌ متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقت نامه را متقبل شود مگر آن که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.

ماده ۶ ـ مفاد این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده‌های بین‌المللی که طرفهای متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.

ماده۷ ـ هیچ چیز در این موافقت نامه نباید به عنوان پیش تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.

ماده۸ ـ اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقتنامه مجاز نیست.

ماده۹ـ هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت نامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۰ـ

۱ـ مفاد این موافقت نامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.

۲ ـ اصلاحیه‌ها و مکمل‌های این موافقت نامه جزء لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سندهای الحاقی(پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده ( ۱۲) این موافقت نامه لازم الاجراء خواهند شد.

ماده۱۱ـ جمهوری قزاقستان امین این موافقت نامه می‌باشد.

ماده۱۲ـ

۱ـ این موافقت نامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازم‌الاجراء شدن آن توسط طرفهای متعاهد ضروری است، لازم‌الاجراء می‌شود.

۲ـ این موافقت نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقت نامه خارج شود. این موافقت نامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط امین لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

این موافقت نامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

در صورت بروز اختلاف، طرفهای متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند.

نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرفهای متعاهد ارسال کند.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و دوازده ماه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف