عنوان: قبول ما‌بذل طلاق خلع از سوی حاکم بجای زوج ممتنع

پیام: درصورت تحقق عسر و حرج و آمادگی زوجــه برای بذل مهریه و امتناع زوج از قبـول مابذل، حاکم بر مبنای قاعــده« الحاکم ولی الممتنع» مابذل را از سوی زوج قبول می کند

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٥٠١٣١٨
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.م. فرزند و. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ر. دایر به صدور حکم طلاق و الزام زوج به اجرای آن که دادگاه جهت اصلاح ذات البین پس از صدور قرار ارجــاع امر به داوری در پاسخ توفیقی به دست نیاوردند و از آنجایی که طبق مقررات ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق به دست زوج بوده و زوجه در شرایط عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی و تخلف زوج از شروط ضمن عقد می تواند با اجازه دادگاه خود را مطلقه نماید که در این جا در خصوص اعتیاد که هیچ گونه مستندی ارائه ننموده و در مورد نفقه هیچ حکمی ارائه ننموده و هم چنین راجع به تهدید و لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. از دادنامه 0783 مورخه 29/5/92 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت شوهرش آقای م.ع. به خواسته طلاق حکم بر رد آن تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا دلایل ارائه شده و مستندات ابرازی حکایت از عسروحرج زوجه را وارد و ادامه زندگی مشترک با کیفیت یاد شده در پرونده نگاه داشتن زوجه است در حرج و مشقت که مورد نهی شرع و قـانون است قـوله تعالی»… لا یرید الله بکـم العسر… و لیس علیکم فی الدین من حرج و نیز ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/70 و تبصره الحاقی 29/4/81 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 1133 اصلاحی 19/8/81 همین قانون و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع و لحاظ تبصره های آن و با توجه به اینکـه مساعــی محکمه نیــز در ایــجاد صلـح و سازش فــی مابین به نتیجه ای نرسیده و اطرافیان، بستگان زوجین نیز توفیقی در این خصوص نداشته اند و از طــرفـی زوجــه الحاح و اصــرار به تفارق از ایشان داشتند و حتی حاضر شده همه مهریه خویش را در قبال طلاق به وی بذل نماید و از سایرحقوق مالی خویش هم صرف نظر نموده، دادگاه به موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و مستنداً به مـواد مرقوم بر تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی صادر و اعلام می دارد. زوجه کل مهریه خویش را در قبــال طلاق بــذل و دادگـاه به اعتبار قـاعده الحاکم ولی الممتنع و الغائب قبول بذل می نماید، زوجه راجع به جهازیه و سایر حقوق مـالی ادعایی ندارد پس از طلاق مشارالیها می بایست سه ماه عده نگه دارد و در این مدت مستحق نفقه نمی باشد زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که هر دو کبیرند، زوجه حسب اقرارش حامـله نبوده ولی ارائه تست عدم بارداری به هنگام اجرای طلاق به محضر لازم است، رأی دادگاه با استناد به مواد 368 و 397 قانون آیین دادرسی یاد شده ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
اصلانی ـ نحوی ـ غفاری

مطلب مرتبط :  دعوای طلاق زوجه به دلیل ناتوانی جنسی زوج