قراین در دعوای اعسار

پیام: صرف داشتن وکیل یا مقیم خارج از کشور بودن، مانع پذیرش اعسار نیست.


مستندات: ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970221801263
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خانم ف.پ. و……با وکالت خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادگاه با توجه به اینکه شهود خواهان به قطع و یقین از وضعیت معیشت و درآمد و کفایت و توانایی پرداخت هزینه دادرسی ایشان مطلع نبوده و به ظن و گمان نسبت به عدم ملائت ایشان شهادت داده اند، با توجه به اینکه خواهان ها مقیم کشور کانادا بوده که با توجه به مخارج زندگی و رفت و آمد و هزینه بلیط امکان مالی پرداخت هزینه ها را دارند که همین امر قرینه بر ملائت مالی ایشان می باشد و از طرفی اختیار وکلای متعدد از جمله وکیل انتخابی در این پرونده، مفید این امر نیز می باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق واقع ندانسته، مستنداً به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی اعسار را صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف مدت 20روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 920997229001501 مورخ 18/12/1392 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان خانم ف.پ و….با وکالت خانم م.ع. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی (موضوع دادنامه شماره 1084 مورخ 10/9/1392) اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که بنابر تصریح ماده 504 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تأدیه آن نیست و به تعبیر دیگر اعسار مقطعی بوده و ممکن است در یک زمان مشخص به لحاظ دسترسی به اموال متمکن بوده و در مقطع دیگری به جهت عدم دسترسی به اموال فاقد تمکّن مالی باشد. ثانیاً: خواهان ها در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود که از زمره بیّنه شرعیّه و ادلّه اثبات دعوی بوده استناد نموده که شهود تعرفه شده با حضور در جلسه متشکله دادگاه نخستین بر صحت ادعای نامبردگان مبنی بر عدم تمکّن مالی، ادای شهادت نموده اند. ثالثاً: آنچه ملاک و مناط تشخیص اعسار از ایسار بوده، دسترسی به اموال یا کفایت دارایی در زمان تقدیم دادخواست می باشد که در آن مقطع به لحاظ عدم دسترسی به اموال تجدیدنظرخواهان(خواهانهای بدوی)، این ادعا را مطرح نموده اند. رابعاً: تجدیدنظرخوانده در این مرحله از رسیدگی دلیل و مستندی دال بر تمکن مالی تجدیدنظرخواهان ها ارائه و ابراز ننموده. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه، حکم بر معافیت تجدیدنظرخواهان ها از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی

مطلب مرتبط :   تقاضای تغییر نام کوچک توسط ولی